DİM

Magistr keçid balları – 2024 – ƏN SON

Qeyd: Keçid balı sütununda mötərizə içərisində müvafiq kodlu ixtisaslaşmalarda dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmış bakalavrlardan ən aşağı bal toplayanların balı göstərilmişdir. Mötərizə içərisində işarəsi göstərir ki, müvafiq kodlu ixtisaslaşmada dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmış bakalavr yoxdur. Təhsili yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisaslaşmaların kodu qarşısında keçid balı sütununda belə mötərizə göstərilməmişdir.


Bakı Dövlət Universiteti


▶ Geokimya Ə 64(64)
▶ Dəniz və okean dibinin geologiyası Ə 59(68)
▶ Mineralogiya Ə 57(-)
▶ Petrologiya Ə 60(60)
▶ Petrologiya Ə 45(-)
▶ Kristalloqrafiya və kristal kimyası Ə 45(-)
▶ Filiz və qeyri- filiz faydalı qazıntı Ə 56(64)
yataqlarının geologiyası
▶ Hidrogeologiya Ə 40(53)
▶ Mühəndis geologiyası Ə 63(63)
▶ Hidrogeoekologiya Ə 40(-)
▶ Seysmologiya və seysmometriya Ə 49(-)
▶ İqlimşünaslıq Ə 67(67)
▶ Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə Ə 69(69)
edilməsi
▶ İnformasiya sistemləri Ə 57(66)
▶ İqtisadi informasiya sistemləri Ə 65(65)
▶ İqtisadi fəaliyyətin riyazi və Ə 66(67)
informasiya təminatı
▶ Kompüter sistemlərinin və Ə 72(72)
şəbəkələrinin proqram təminatı
▶ İnformatika Ə 67(67)
▶ İnformatika Ə 62(-)
▶ Mobil tətbiqlərin hazırlanması və Ə 75(75)
oyun dizaynı (tədris ingilis dilində)
▶ Kompüter elimləri və texnologiyaları Ə 45(64) (SABAH, tədris Azərbaycan dilində)
▶ Tətbiqi geodeziya Ə 49(58)
▶ Geomatıka Ə 47(-)
▶ Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi Ə 51(51)
▶ Torpaq kadastrı Ə 56(56)
▶ Neft emalı texnologiyası Ə 69(69)
▶ Ətraf mühit kimyası Ə 63(63)
▶ Ətraf mühit kimyası Ə 55(57)
▶ Ekoloji kimyəvi monitorinq Ə 63(63)
▶ Ekoloji kimya Ə 63(63)
▶ Ekoloji kimya Ə 60(60)
▶ Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası Ə 66(66)

turkiyede tehsil

▶ Ətraf mühitin mühafizə metodları və Ə 49(-) bərpası
▶ Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi Ə 64(64)
▶ Biomüxtəliflik və təbiətin mühafizəsi Ə 64(64)
▶ Bıomüxtəliflık və təbiətin mühafizəsi Ə 46(-)
▶ Bioekologiya Ə 66(66)
▶ Bioekologiya Ə 47(61)
▶ Turizm işi Ə 71(71)
▶ Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq Ə 79(79)
(tədris ingilis dilində)
▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 61(79)
▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 59(-)
▶ Gömrük işi Ə 59(-)
▶ Gömrük işi Ə 58(-)
▶ İqtisadi-riyazi modelləşdirmə Ə 53(-)
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 58(-)
▶ İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 57(-)
▶ Makroiqtisadi siyasət A 57(-)
▶ Turizmin iqtisadiyyatı Ə 54(-)
▶ Ekonometriya Ə 54(-)
▶ Menecment (sahələr üzrə) Ə 59(-)
▶ Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə 64(64)
▶ Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə 57(57)
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 49(-)
▶ Sosial pedaqogika Ə 67(70)
▶ Təhsildə qiymətləndirmə və Ə 75(75)
monitorinq
▶ Təhsildə qiymətləndirmə və Ə 50(-)
monitorinq
▶ Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 70(70)
metodologiyası
▶ Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 68(68)
metodologiyası
▶ Riyazi analiz Ə 73(73)
▶ Riyazi analiz Ə 58(-)
▶ Funksional analiz Ə 69(69)
▶ Funksional analiz (tədris ingilis Ə 67(-)
dilində)
▶ Diferensial tənliklər Ə 75(75)
▶ Diferensıal tənliklər Ə 77(77)
▶ Həndəsə Ə 69(69)
▶ Həndəsə (tədris ingilis dilində) Ə 74(74)
▶ Cəbr və topologiya Ə 70(70)
▶ Cəbr və topologiya Ə 64(64)
▶ Hesablama riyaziyyatı Ə 67(67)
▶ Hesablama riyaziyyatı Ə 70(70)
▶ Hesablama riyaziyyatı (tədris ingilis Ə 74(74)
dilində)
▶ Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi Ə 64(64)
statistika
▶ Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil Ə 62(63)
▶ Riyazi kibernetika Ə 64(64)
▶ Optimallaşdırma və optimal idarəetmə Ə 65(65)
▶ Hesablama diaqnostikası Ə 59(64)
▶ Riyazi fizika Ə 65(65)
▶ Diskret sistemlər Ə 58(-)
▶ Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və Ə 64(64)
statistik metodlarla təhlili
▶ Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi Ə 66(66)
▶ Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi Ə 54(-)
▶ Riyazi modelləşdirmə Ə 57(71)
▶ Tətbiqi riyaziyyat Ə 61(65)
▶ Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi Ə 58(64)
üsulları
▶ Deformasiya olunan bərk cisim Ə 61(61)
mexanikası
▶ Deformasiya olunan bərk cisim Ə 65(65)
mexanikası
▶ Maye, qaz və plazma mexanikası Ə 51(60)
▶ Fizika fənninin tədrisi metodikası və Ə 67(67)
metodologiyası
▶ Nəzəri və riyazi fizika Ə 64(64)
▶ Bərk cisimlər fizikası Ə 67(67)
▶ Bərk cisimlər fizikası Ə 45(-)
▶ Yarımkeçiricilər fizikası Ə 67(67)
▶ İstilik fizikası və molekulyar fizika Ə 67(67)
▶ Kvant elektronikası Ə 65(65)
▶ Kvant elektronikası Ə 45(-)
▶ Astrofizika Ə 70(70)
▶ Astrofizika Ə 45(70)
▶ Atom və molekul fizikası Ə 66(66)
▶ Bioloji sistemlər fizikası Ə 69(69)
▶ Yarımkeçirici cihazlar və Ə 6K-)
mikroelektronika
▶ Nanohissəciklər fizikası Ə 75(75)
▶ Nanohissəciklər fizikası (tədris ingilis Ə 74(74)
dilində)
▶ Bərk cism elektronikası Ə 68(68)
▶ Qaz və plazma elektronikası Ə 64(64)
▶ Optoelektronika Ə 63(63)
▶ Yüksək enerjilər fizikası Ə 63(63)
▶ Radiasiya materialşünaslığı Ə 62(62)
▶ Atom və nüvə fizikası Ə 72(72)
▶ Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 60(64)
metodologiyası
▶ Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 43(-)
metodologiyası

turkiyede tehsil


▶ Kimyəvi kınetika və kataliz Ə 65(65)
▶ Kompozisiya materialları kimyası Ə 66(66)
▶ Qeyri- üzvi kimya Ə 65(65)
▶ Qeyri- üzvi kimya Ə 47(59)
▶ Üzvi kimya Ə 74(74)
▶ Üzvi kimya Ə 58(58)
▶ Fiziki kimya Ə 68(68)
▶ Kolloıd kimya Ə 64(64)
▶ Analitik kimya Ə 69(69)
▶ Analitik kimya (tədris ingilis dilində) Ə 70(70)
▶ Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası Ə 70(70)
▶ Elektrokimya Ə 65(65)
▶ Bərk cisim kimyası Ə 64(64)
▶ Təbii və fizioloji fəal maddələr Ə 65(65)
kimyası
▶ Təbii və fizioloji fəal maddələr Ə 45(-)
kimyası
▶ Neft kimyası Ə 69(69)
▶ Neft kimyası (tədris ingilis dilində) Ə 75(75)
▶ Nanomateriallar kimyası Ə 68(68)
▶ Kimyəvi ekspertiza Ə 76(76)
▶ Molekulyar biologiya Ə 71(71)
▶ Molekulyar biologiya Ə 62(62)
▶ Biokimya Ə 68(68)
▶ Biokimya Ə 62(62)
▶ Biokimya (tədris ingilis dilində) Ə 75(75)
▶ İnsan və heyvan fiziologiyası Ə 71(71)
▶ İnsan və heyvan fiziologiyası Ə 54(54)
▶ Bitki fiziologiyası Ə 66(66)
▶ Mikologiya Ə 67(67)
▶ Mikrobiologiya Ə 74(74)
▶ Botanika Ə 64(64)
▶ Botanika Ə 54(-)
▶ Genetika Ə 70(70)
▶ Genetika Ə 59(59)
▶ Onurğasızlar zoologiyası Ə 63(63)
▶ Onurğalılar zoologiyası Ə 67(67)
▶ Biofizika Ə 63(63)
▶ Biofizika Ə 51(-)
▶ Nanobıotexnologiya Ə 68(68)
▶ Nanobiotexnologiya (tədris ingilis Ə 64(-)
dilində)
▶ Entomologiya Ə 63(63)
▶ Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji Ə 67(67)
monitorinq
▶ Sənaye mikrobiologiyası Ə 70(70)
▶ Bitkilərin genetikası və seleksiyası Ə 64(64)
▶ Biotexnologiya Ə 69(69)
▶ Biotexnologiya Ə 64(64)
▶ İxtiologiya Ə 63(63)
▶ Jurnalistika nəzəriyyəsi Ə 50(-)
▶ Publisistik jurnalistika Ə 50(-)
▶ Media və kommunikasiya sistemləri Ə 52(52)
▶ Televiziya və radio yayımları Ə 53(53)
menecmenti
▶ Televiziya və radio yayımları Ə 54(54)
menecmenti
▶ Televiziya və radio yayımları Ə 70(70)
menecmenti (tədris ingilis dilində)
▶ Nəşriyyat işi və redaktəetmə Ə 52(-)
▶ Sənəd resursları və informasiya- Ə 50(63)
axtarış sistemləri
▶ Kitabxanaşünaslıq Ə 50(-)
▶ Bıblıoqrafıyaşünashq Ə 50(59)
▶ Biblioqrafik ehtiyatların yaradılması Ə 50(63)
və istifadəsi
▶ Kitabxana-informasiya texnologiyası Ə 50(59)
▶ Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 68(68)
metodologiyası
▶ Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 50(-)
metodologiyası
▶ Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 51 (-)
metodologiyası (tədris ingilis dilində)
▶ Azərbaycanın qədim və orta əsrlər Ə 76(76)
tarixi
▶ Azərbaycanın qədim və orta əsrlər Ə 75(75)
tarixi (tədris ingilis dilində)
▶ Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi Ə 74(74)
▶ Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi Ə 61 (-)
▶ Qədim dünya tarixi Ə 69(69)
▶ Qədim dünya tarixi (tədris ingilis Ə 69(69)
dilində)
▶ Arxeologiya və etnoqrafıya Ə 67(67)
▶ Etnologiya Ə 67(67)
▶ Avropa və Amerikanın yeni və ən Ə 78(78)
yeni tarixi
▶ Avropa və Amerikanın yeni və ən Ə 57(-)
yeni tarixi
▶ Avropa və Amerikanın yeni və ən Ə 83(83)
yeni tarixi (tədris ingilis dilində)
▶ Türk dünyası tarixi Ə 68(68)
▶ Yaxın və Orta Şərqin tarixi Ə 89(89)
▶ Yaxın və Orta Şərqin tarixi Ə 53(-)
▶ Orta əsrlər tarixi Ə 73(73)
▶ Orta əsrlər tarixi (tədris ingilis Ə 74(74)
dilində)
▶ Azərbaycanın yem və ən yeni tarixi Ə 75(75)
▶ Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi Ə 61(75)
▶ Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı Ə 71(71)
və tarixşünaslığı
▶ Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı Ə 52(-)
və tarixşünaslığı
▶ Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı Ə 76(76) və tarixşünaslığı (tədris ingilis
dilində)
▶ Slavyan ölkələri tarixi Ə 67(67)
▶ Slavyan ölkələri tarixi Ə 54(-)
▶ Qafqaz xalqlarının tarixi Ə 73(73)
▶ Qafqaz xalqlarının tarixi Ə 53(-)
▶ Antropologiya Ə 67(67)
▶ Mədəni antropologiya Ə 67(67)
▶ Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya Ə 68(70)
▶ Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya Ə 53(-)
▶ Azərbaycanda siyasi proseslər Ə 56(71)
▶ Azərbaycanda siyasi proseslər Ə 50(-)
▶ Konflıktologiya Ə 55(74)
▶ Konfliktologiya Ə 50(-)
▶ Regionşünaslıq (Amerika üzrə) Ə 75(75)
▶ Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) Ə 69(69)
▶ Regionşünaslıq (Amerika üzrə) Ə 58(-)
▶ Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) Ə 59(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Ermənistan üzrə) Ə 59(-)
▶ Ölkəşünaslıq (İtaliya üzrə) Ə 55(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Rusiya üzrə) Ə 55(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Türkiyə üzrə) ə 51(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Azərbaycan üzrə) ə 51(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Gürcüstan üzrə) ə 50(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Polşa üzrə) ə 50(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Yunanıstan üzrə) ə 50(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Ermənistan üzrə) ə 50(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Azərbaycan üzrə, tədris ə 60(-)
ingilis dilində)
▶ Beynəlxalq münasibətlər və ə 67(72)
diplomatiya
▶ Beynəlxalq münasibətlər və ə 52(-)
diplomatiya
▶ Beynəlxalq münasibətlər və ə 68(73)
diplomatiya (tədris ingilis dilində)
▶ Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq ə 52(-)
ölkələrinin xarici siyasəti
▶ Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq ə 60(77)
ölkələrinin xarici siyasəti (tədris
ingilis dilində)
▶ Dünya siyasəti ə 60(73)
▶ Müasir danışıqlar təcrübəsi ə 56(-)
▶ Sosial psixologiya ə 69(69)
▶ Sosial psixologiya ə 71(71)
▶ Klinik psixologiya ə 65(65)
▶ Klinik psixologiya ə 50(69)
▶ Hüquq psixologiyası ə 73(73)
▶ Hüquq psixologiyası ə 65(65)
▶ Pedaqoji psixologiya ə 63(63)
▶ Pedaqoji psixologiya ə 52(66)
▶ Uşaq və yaş psixologiyası ə 63(63)
▶ Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi ə 70(-)
▶ Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi ə 60(-)
▶ Beynəlxalq hüquq ə 73(-)
▶ Beynəlxalq hüquq ə 70(-)
▶ Dövlət hüququ ə 80(80)
▶ Dövlət hüququ ə 64(-)
▶ Cinayət hüququ, cinayət prosesi, ə 78(80)
kriminalistika və məhkəmə
ekspertizası
▶ Cinayət hüququ, cinayət prosesi, ə 64(81)
kriminalistika və məhkəmə
ekspertizası
▶ Mülki və təsərrüfat hüququ ə 76(78)
▶ Mülki və təsərrüfat hüququ ə 73(-)
▶ Kommersiya hüququ (tədris ingilis ə 83(83)
dilində)
▶ İnsan hüquqları (tədris ingilis dilində) ə 74(79)
▶ Avropa hüququ (tədris ingilis dilində) ə 71(-)
▶ Dəniz və enerji hüququ (tədris ingilis ə 70(81)
dilində)
▶ Transmilli cinayət hüququ ə 71(-)
▶ Transmilli cinayət hüququ (tədris ə 74(-)
ingilis dilində)
▶ İnformasiya hüququ ə 70(-)
▶ İnformasiya hüququ (tədris ingilis ə 77(80)
dilində)
▶ İnzibatı hüquq, inzibati proses, ə 85(85)
iqtisadi və maliyyə hüququ
▶ İnzibati hüquq, inzibati proses, ə 86(86)
iqtisadı və maliyyə hüququ (tədris
ingilis dilində)
▶ Tibbi hüquq ə 68(81)

turkiyede tehsil


▶ Əqli mülkiyyət hüququ (tədris ingilis ə 50(83)
dilində)
▶ Əmək hüququ: sosial təminat hüququ ə 73(85)
▶ Əmək hüququ: sosial təminat hüququ ə 60(84)
▶ İdman hüququ ə 67(-)
▶ Turizm hüququ ə 68(-)
▶ Beynəlxalq iqtisadı hüquq Ə 78(78)
▶ Beynəlxalq iqtisadı hüquq (tədris Ə 79(79)
ingilis dilində)
▶ Su bıoehtiyatları Ə 62(62)
▶ Akvabitkılər ə 61(61)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 64(-)
(maliyyə üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ İctimai siyasət ə 57(76)
▶ Turizm işi (Qazax filialı) ə 54(-)
▶ İbtidai sinifdə tədrisin metodika və ə 46(-)
metodologiyası (Qazax filialı)
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin ə 43(-)
metodika və metodologiyası (Qazax
filialı)
▶ Azərbaycan dili və ədəbiyyatının ə 49(76)
tədrisi metodikası və metodologiyası
(Qazax filialı)
▶ Həyat fəaliyyətinin müxtəlif ə 56(67)
sahələrində sosial iş (Qazax filialı)


Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti


▶ Sedimentologiya Ə 60(60)
▶ Neft- qaz yataqlarının axtarışı və Ə 58(64)
kəşfiyyatı
▶ Neft- qaz yataqlarının axtarışı və Ə 55(66)
kəşfiyyatı (tədris ingilis dilində)
▶ Neft- qaz- mədən geologiyası Ə 50(67)
▶ Hidrogeologiya Ə 42(55)
▶ Neft- qaz yataqlarının axtarışı və ə 57(67)
kəşfiyyatının geofiziki üsulları
▶ Neft- qaz yataqlarının axtarışı və ə 40(70)
kəşfiyyatının geofiziki üsulları
▶ Neft- mədən geofizikası ə 51(68)
▶ Dəniz neft və qaz quyularının ə 63(73)
qazılması
▶ Dəniz neft və qaz quyularının ə 49(74)
qazılması
▶ Dəniz neft və qaz quyularının ə 83(83)
qazılması (tədris ingilis dilində)
▶ Neft və qaz yataqlarının işlənməsi ə 59(74)
▶ Neft və qaz yataqlarının işlənməsi ə 40(-)
▶ Dəniz neft- qaz və qaz- kondensat ə 57(75)
yataqlarının işlənməsi
▶ Dəniz neft- qaz və qaz- kondensat ə 40(-)
yataqlarının işlənməsi
▶ Neft- qaz çıxarmada nanotexnologıya ə 68(75)
▶ Neftin, qazm nəqli və saxlanılmasının ə 54(69)
sərvətqoruyucu texnologiyası
▶ Dəniz neft-qaz qurğularının ə 52(69)
etibarlılığı və istismar səmərəliliyi
▶ Dəniz neft- qaz qurğularının ə 57(69)
etibarlılığı və istismar səmərəliliyi
▶ Elektroenergetika ə 55(60)
▶ Elektroenergetika ə 40(61)
▶ Sənaye qurğuları və texnoloji ə 63(63)
komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı
▶ Sənaye qurğuları və texnoloji ə 40(-)
komplekslərin avtomatikası və
elektrik intiqalı
▶ Yüksək gərginliklər texnikası və ə 49(60)
fizikası
▶ İstilik elektrik stansiyaları ə 44(50)
▶ Bərpa olunan enerji mənbələri ə 50(50)
▶ Materialşünaslıq və materiallar ə 46(50)
texnologiyası
▶ Neft- mədən qurğularının hidravlik
ə 57(57)
sistemləri
▶ Avadanlıqların bərpası və ə 50(57)
möhkəmliyinin artırılması
▶ Neft- qaz istehsalının maşın və 65(65)
avadanlıqları
▶ Neft- qaz istehsalının maşın və Ə 40(68)
avadanlıqları
▶ Neft emalı və kimya istehsalının Ə 50(61)
maşın və avadanlıqları
▶ Neft- mədən avadanlıqlarının və Ə 56(59)
xüsusi qurğuların dinamikası və
möhkəmliyi
▶ Kompüterli informasiya- ölçmə ə 47(61)
texnologiyaları
▶ Kompüterli informasiya- ölçmə ə 57(62)
texnologiyaları (tədris ingilis dilində)
▶ Elektronika və avtomatika ə 48(58)
▶ Bıotexniki və tibbi aparatlar və ə 41(58)
sistemlər
▶ Biotexniki və tibbi aparatlar və ə 40(61)
sistemlər (tədris ingilis dilində)
▶ Texnoloji proseslərin və istehsalatın ə 40(57)
avtomatlaşdırılması
▶ Enerji menecmenti ə 55(57)
▶ Robotlar və robototexniki sistemlər ə 45(55)
▶ Süni intellekt (SABAH, tədris ə 66(66)
Azərbaycan dilində) 63(64)
▶ Tətbiqi riyaziyyat ə
▶ İnformatika ə 65(65)
▶ Mobil tətbiqlərin hazırlanması və oyun dizaynı (tədris ingilis dilində) ə 79(79)
▶ Kompüter mühəndisliyi ə 70(70)
▶ Kompüter mühəndisliyi ə 65(65)
▶ Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis ə 80(80)
dilində)
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri ə 71(71)
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri ə 60(67)
▶ Neft- kimya sintezinin texnologiyası ə 54(76)
▶ Neft- kimya sintezinin texnologiyası ə 40(-)
▶ Qeyri- üzvi maddələrin istehsal ə 53(69)
texnologiyası
▶ Neft emalı texnologiyası ə 63(69)
▶ Neft emalı texnologiyası ə 40(-)
▶ Neft emalı texnologiyası (tədris ə 81(81)
ingilis dilində)
▶ Karbohidrogen qazların emalı ə 44(-)
texnologiyası
▶ Polimerlərin kimyəvi texnologiyası ə 46(-)
▶ Polimerlərin və kompozisiya ə 53(70)
materiallarının emalı texnologiyası 40(70)
▶ Polimerlərin və kompozisiya ə
materiallarının emalı texnologiyası 49(77)
▶ Kimya texnologiyasının proses və ə
aparatları 40(-)
▶ Kimya texnologiyasının proses və ə
aparatları 57(62)
▶ Ətraf mühit və neft sənayesi ə
▶ Bərk tullantıların emalı texnologiyası ə 54(63)
▶ Metrologiya və metroloji təminat ə 51(59)
▶ Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və sistemlər ə 58(59)
▶ Fövqəladə hallarda texnoloji ə 49(62)
proseslərin təhlükəsizliyi
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin ə 64(72)

turkiyede tehsil


iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin ə 59(72)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
▶ Menecment (sahələr üzrə) ə 59(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 60(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 53(-)
▶ Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi ə 45(56)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 56(-)
(menecment, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 55(-)
(heyətin idarə edilməsi, tədris ingilis
dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
(marketinq, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 57(-)
(tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-)
(elektron idarəetmə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 57(-)
(idarəetmədə informasiya sistemləri, tədris ingilis dilində) ▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi (iqtisadi informatika, tədris ingilis dilində) Ə 51(-)


Azərbaycan Texniki Universiteti


▶ Elektroenergetika Ə 52(70)
▶ Elektrik şəbəkə və sistemləri Ə 46(-)
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 40(-)
▶ Kabel və keçiricilərin fizikası və Ə 44(-)
texnikası
▶ Nəqliyyat vasitələrinin elektrik Ə 40(-)
avadanlığı və elektronikası (nəqliyyat növləri üzrə) ▶ Elektrik aparatları ə 44(59)
▶ Elektrik aparatları ə 40(-)
▶ Sənaye qurğuları və texnoloji ə 51(60)
komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı
▶ Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji ə 40(60)
qurğular və sistemlər
▶ Elektrik nəqliyyatı (metropoliten ə 44(61)
sahəsi üzrə)
▶ Elektrik təchizatının ə 40(-)
optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi ▶ Sənaye istilik energetikası ə 40(51)
▶ Bərpa olunan enerji mənbələri ə 40(63)
▶ Daxiliyanma mühərrikləri və onların ə 43(54)
texniki istismarı
▶ Enerji maşınlarının istehsalı ə 40(66)
▶ Soyuducu maşın və qurğular ə 40(-)
▶ Materialşünaslıq və materiallar ə 40(54)
texnologiyası
▶ Maşınqayırma materialşünaslığı ə 40(-)
▶ Kompozisiya materialları ə 40(-)
▶ Metalların və ərintilərin tökmə ə 40(49)
istehsalı
▶ Qaynaq istehsalı metallurgiyası, ə 40(50)
texnologiyası və avadanlığı ▶ Metalşünaslıq və metalların termiki ə 40(58)
emalı
▶ Metalşünaslıq və metalların termiki ə 40(48)
emalı
▶ Metalların təzyiq altında emalı ə 40(-)
▶ Maşınqayırma texnologiyası ə 50(57)
▶ Maşınqayırma texnologiyası ə 40(-)
▶ Maşınqayırmada kompüter ə 61(61)
texnologiyaları
▶ Maşınqayırmada kompüter ə 40(57)
texnologiyaları
▶ Tökmə və qaynaq istehsalının maşın ə 40(57)
və avadanlıqları
▶ Texnoloji komplekslərin ə 47(59)
layihələndirilməsi
▶ Metallurji tullantıların təkrar emal ə 45(57)
texnologiyaları
▶ Maşın və aparat hissələrinin ə 42(-)
yeyilməyədavamlılığının yüksəldilməsi və bərpası texnologiyası və avadanlığı
▶ İnteqrasiya olunmuş və kompüterləşdirilmış dəzgah sistemləri ə 40(58)

turkiyede tehsil


▶ İnteqrasiya olunmuş və Ə 40(-)
kompüterləşdirilmiş dəzgah sistemləri
▶ Cihazqayırma texnologiyası Ə 45(-)
▶ Yükqaldırıcı maşınlar və avadanlıqlar Ə 40(-)
▶ Metalkəsən dəzgahlar və alətlər Ə 40(-)
▶ Yüngül sənaye və məişət xidmətinin Ə 40(-)
texnoloji maşın və avadanlıqları
▶ Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin Ə 40(-)
texnoloji maşın və avadanlıqları
▶ Plastik kütlə və rezin emalının maşın Ə 40(-)
və avadanlıqları
▶ Hidromexanika və hidravlik maşınlar Ə 45(62)
▶ Hidravlik maşınlar, hidrointiqrallar və Ə 40(-)
hidropnevmoavtomatika
▶ Maye və qazların nəqli avadanlıqları Ə 52(73)
▶ Maşınların möhkəmliyi və dinamikası Ə 40(-)
▶ Tribotexnika Ə 40(-)
▶ Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi Ə 40(-)
▶ Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və Ə 40(-)
möhkəmliyi
▶ Poliqrafiya maşınları və Ə 47(56)
avtomatlaşdırılmış komplekslər
▶ Dəmiryolu təsərrüfatı və onun Ə 52(52)
istismarı
▶ Vaqon və vaqon təsərrüfatı Ə 40(53)
▶ Yol hərəkətinin təşkili və Ə 40(56)
təhlükəsizliyi
▶ Yol-nəqliyyat hadisələrinin Ə 43(55)
avtotexnıki ekspertizası
▶ Yol-hərəkət kompleksinin Ə 43(54)
sertifikatlaşdırılması və lisenziyalaşdırılması
▶ Avtomobil nəqliyyatının istismarı Ə 40(56)
▶ Nəqliyyat əməliyyatlarının Ə 55(55)
intellektual idarə edilməsi
▶ Nəqliyyatda daşımalar və menecment Ə 53(58) (nəqliyyat növləri üzrə)
▶ Beynəlxalq avtomobil daşımaları Ə 48(-)
▶ Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat Ə 40(-)
xidmətinin təşkili
▶ Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və Ə 40(-)
risklərin idarə edilməsi
▶ Logistika və nəqliyyat (SABAH, Ə 40(57)
tədris Azərbaycan dilində)
▶ Radiorabitə, radioverilişlər və Ə 46(-)
televiziya
▶ Radioelektron sistemlər Ə 49(-)
▶ Xüsusiləşdirilmiş radiorabitə Ə 46(-)
sistemləri
▶ İfrat yüksək tezlikli texnika və Ə 41 (-)
texnologiya
▶ Radioelektron mübarizə vasitələri Ə 47(61)
▶ Çoxkanalh telekommunikasiya Ə 57(60)
sistemləri
▶ Şəbəkələr, rabitə sistemləri və Ə 61(61)
informasiyanın paylanması
▶ Şəbəkələr, rabitə sistemləri və Ə 43(73)
informasiyanın paylanması
▶ Hərəkət edən obyekti olan rabitə Ə 45(-)
vasitələri
▶ Telekommunikasiya sistemlərinin Ə 62(62)
informasiya təhlükəsizliyi
▶ Telekommunikasiya sistemlərinin Ə 54(62)
informasiya təhlükəsizliyi
▶ Optik rabitə fizikası və texnikası Ə 42(-)
▶ Elektron cihazlar və qurğular Ə 43(61)
▶ Elektron cihazlar və qurğular Ə 53(62)
▶ Sənaye elektronikası Ə 45(60)
▶ Güc elektronikası Ə 42(-)
▶ Biotibbi və radioelektron aparatlarına Ə 40(-)
servis xidməti
▶ Tibbi və texniki diaqnostik üsul və Ə 41(58)
cihazlar
▶ Energetika sistemlərinin avtomatik Ə 40(-)
idarə edilməsi
▶ Enerj i menecmenti Ə 51 (-)
▶ Texnoloji proseslərin Ə 46(57)
avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi
▶ Texnoloji proseslərin Ə 40(-)
avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi
▶ Texniki sistemlərdə informatika və Ə 40(59)
idarəetmə
▶ Mexatronika Ə 40(-)
▶ Robotlar və robototexnikı sistemlər Ə 40(70)

turkiyede tehsil


▶ İntellektual sistemlər Ə 61(64)
▶ Kompüterli modelləşdirmə Ə 59(64)
▶ Kompüterli modelləşdirmə Ə 48(-)
▶ İdarəetmənin informasiya Ə 66(66)
texnologiyaları
▶ Sistem proqramlaşdırılması Ə 61(65)
▶ Kompüter sistemlərinin və Ə 64(64)
şəbəkələrinin proqram təminatı
▶ Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadı Ə 55(-)
üsulları
▶ Dövlət informasiya sistemlərinin Ə 68(68)
təhlükəsizliyi
▶ Verilənlərin təhlili (Data analitikası) Ə 71(71)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 69(69)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 48(-)
▶ Dinamiki arxitekturalı multiprosessor Ə 57(-)
sistem və şəbəkələri
▶ Kompüter sistemləri və şəbəkələri Ə 63(64)
▶ Kompüter sistemləri və şəbəkələri Ə 55(-)
▶ Kompüter texnikasının Ə 59(64)
layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi
▶ Biliklərin əldə edilməsi sistemləri Ə 59(65)
▶ Kompüter təhlükəsizliyi Ə 64(65)
▶ İnformasiya mühafizəsi və Ə 67(67)
təhlükəsizliyi
▶ İnformasiya texnologiyaları və Ə 67(67)
telekommunikasiya sistemləri
▶ İnformasiya texnologiyaları və Ə 46(-)
telekommunikasiya sistemləri
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 65(65)
▶ Tətbiqi proqram təminatı Ə 62(65)
▶ Tətbiqi proqram təminatı Ə 56(65)
▶ İqtisadi informatika Ə 59(-)
▶ Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar Ə 54(-)
emalı
▶ Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin Ə 59(63)
mühafizəsi
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 57(62)
ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
▶ Nəqliyyat ekologiyası Ə 54(63)
▶ Metrologiya və metroloji təminat Ə 46(-)
▶ Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma Ə 45(-)
(maşınqayırma sahəsi)
▶ Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və Ə 52(65)
sistemlər
▶ Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ə 48(64)
▶ Layihənin idarə olunması Ə 58(73)
▶ İnnovasiya strategiyasının işlənməsi Ə 53(-)
▶ İnvestisiyanın iqtisadi Ə 57(74)
qiymətləndirilməsi
▶ Müəssisənin iqtisadiyyatı Ə 54(72)
▶ Müəssisənin iqtisadiyyatı Ə 52(-)
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 51 (-)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (maşınqayırma üzrə)
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 52(-)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (rabitə üzrə)
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 51(73)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
(nəqliyyat üzrə)
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 47(-)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (maşınqayırma üzrə)
▶ Heyətin idarə edilməsi Ə 56(-)
▶ Strateji idarəetmə Ə 53(-)
▶ İnnovasiyaların və layihələrin idarə Ə 53(-)
olunması
▶ Menecment (maşınqayırma üzrə) Ə 51(-)
▶ Menecment (maşınqayırma üzrə) Ə 48(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
▶ Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi Ə 40(52)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
(beynəlxalq biznes üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
(menecment üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-)
(marketinq üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə Ə 53(-)
edilməsi(mühəndislik və idarəetmənin
riskləri üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
(biznes və data analitikası üzrə)

turkiyede tehsil


▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
(risklərin idarə olunması üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
(kıbertəhlükəsizlik üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-)
(beynəlxalq logistika və təchizat zəncirinin idarə edilməsi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
(beynəlxalq biznes üzrə, tədris ingilis
dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-)
(biznes və data analitikası üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(kıbertəhlükəsizlik üzrə, tədris ingilis
dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(beynəlxalq logistika və təchizat zəncirinin idarə edilməsi üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Avtomobil servisinin texnologiyası Ə 60(61)
▶ Atıcı, artilleriya və raket silahlarının Ə 30(46)
istehsal texnologiyası
▶ Optik materiallar, optik-elektron Ə 30(42)
cihazlar və sistemlər
▶ Partlayıcı məmulatların texnologiyası Ə 49(49)
▶ Hərbi rabitə vasitələri Ə 53(53)
▶ Metal əsaslı kompozisiya Ə 45(45)
materiallarından hərbi təyinatlı məmulatların istehsalı


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti


▶ Dəniz hidrotexniki qurğuları tikintisi Ə 50(71)
▶ Elektrik təchizatının Ə 44(-)
optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi
▶ İnşaat yol maşınları və avadanlıqları Ə 45(64)
▶ Maşınların möhkəmliyi və dinamikası Ə 46(69)
▶ Yol hərəkətinin təşkili və Ə 40(-)
təhlükəsizliyi
▶ Texnoloji proseslərin Ə 40(61)
avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 61(65)
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 48(-)
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 62(-) (tədris ingilis dilində)
▶ Bina və qurğuların memarlığı Ə 43(67)
▶ Bina və qurğuların memarlığı (tədris Ə 52(67)
ingilis dilində)
▶ Şəhərsalma Ə 45(63)
▶ Şəhərsalma Ə 49(-)
▶ Memarlıq mühitinin dizaynı Ə 59(63)
▶ Memarlıq abidələrinin bərpası və Ə 41(64)
yenidən qurulması
▶ Memarlıq abidələrinin bərpası və Ə 44(-)
yenidən qurulması
▶ Landşaft memarlığı Ə 41(-)
▶ Dayanıqlı şəhərsalma və region Ə 54(54)
planlaşdırılması (SABAH, tədris
Azərbaycan dilində)
▶ Layihənin idarə olunması Ə 52(73)
▶ Layihənin idarə olunması (tədris Ə 56(72)
ingilis dilində)
▶ Materialşünaslıq və materiallar Ə 40(55)
texnologiyası
▶ Enerji menecmenti Ə 51(59)
▶ Sənaye və mülki tikinti Ə 53(60)
▶ Sənaye və mülki tikinti Ə 40(64)
▶ Daşınmaz əmlakın idarə olunması və Ə 50(66)
ekspertizası
▶ Bina və qurğuların tikintisinin təşkili Ə 50(62)
və texnologiyası
▶ Bina və qurğuların dinamikası və Ə 49(60)
zəlzələyə davamlılığı
▶ Əsaslar və özüllərin tikintisi Ə 48(-)
▶ İnşaat mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 65(65)
dilində)
▶ Bina və qurğuların mikroiqlimini Ə 40(-)
təmin edən sistemlər
▶ Bina və qurğuların mikroiqlimini Ə 40(-)
təmin edən sistemlər
▶ Su təchizatı Ə 40(-)
▶ Şəhər infrastrukturunda smart Ə 51(60)
texnologiyalar
▶ Avtomobil yolları və aerodromların Ə 54(55)
tikintisi
▶ Avtomobil yolları və aerodromların Ə 40(-) tikintisi
▶ Körpülər və nəqliyyat qurğularının Ə 52(56)
tikintisi
▶ Hidrotexniki tikinti Ə 46(56)
▶ Hidrotexniki tikinti Ə 50(57)
▶ Meliorasiya- mühəndis sistemləri Ə 48(54)
tikintisi və istismarı
▶ Tikinti materialları və Ə 52(56)
konstruksiyalarının texnologiyası
▶ Tətbiqi geodeziya Ə 47(56)
▶ Şəhər kadastrı Ə 53(53)
▶ Su ehtiyatlarının mühafizəsi və Ə 59(62)
kompleks istifadəsi
▶ Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq Ə 53(-)
mühafizəsi
▶ Bərk tullantıların emalı texnologiyası Ə 52(-)
▶ Ekologiya mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 73(73)
dilində)
▶ Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma Ə 54(59) (sahələr üzrə)
▶ Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Ə 43(62)
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 56(-)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
(sahələr üzrə)
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 51(-)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
(sahələr üzrə)
▶ Menecment (sahələr üzrə) Ə 55(-)
▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 55(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-)
▶ Dizayn və texniki estetika Ə 48(48)
▶ Vizual dizayn və media ə 40(50)

turkiyede tehsil


Azərbaycan Tibb Universiteti


▶ Menecment (səhiyyə sahəsi üzrə) Ə 52(-)
▶ Klinik (tibbi) psixologiya Ə 70(70)
▶ Əczaçılıq kimyası Ə 72(72)
▶ Farmakoqnoziya Ə 71(71)
▶ Əczaçılıq texnologiyası Ə 79(79)
▶ Toksikoloji kimya Ə 78(78)
▶ Əczaçılığın təşkili Ə 65(65)


Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti


▶ İnformatika fənninin tədrisi Ə 64(64)
metodikası və metodologiyası
▶ Texnologiya fənninin tədrisi Ə 47(-)
metodikası və metodologiyası
▶ Musiqi fənninin tədrisi metodikası və Ə 51(60) metodologiyası
▶ İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 56(62) metodologiyası
▶ Korreksiyaedici təlimin metodika və Ə 61 (62)
metodologiyası
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 54(61)
metodika və metodologiyası
▶ Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə 63(63)
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 60(70)
▶ Sosial pedaqogika Ə 59(-)
▶ Təhsildə qiymətləndirmə və Ə 63(69)
monitorinq
▶ Təlim və tədrisin təşkili və metodikası Ə 40(68) (SABAH, tədris Azərbaycan dilində)
▶ Menecment (təhsilin təşkili və idarə Ə 63(80)
olunması)
▶ Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 59(66)
metodologiyası
▶ Fizika fənninin tədrisi metodikası və Ə 59(61)
metodologiyası
▶ Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 55(67)
metodologiyası
▶ Biologiya fənninin tədrisi metodikası Ə 61(61) və metodologiyası
▶ Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 58(66) və metodologiyası
▶ Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 52(67)
tədrisi metodikası və metodologiyası
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 49(-)
metodologiyası (ingilis dili)
▶ Həyat fəaliyyətinin müxtəlif Ə 70(70)
sahələrində sosial iş
▶ Gənclərlə iş Ə 68(68)
▶ Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 57(69)
metodologiyası
▶ Təsviri incəsənət fənninin tədrisi Ə 49(53)
metodikası və metodologiyası
▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki Ə 44(-)
hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və
metodologiyası
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
(təhsilin təşkili və idarə olunması)


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


▶ Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları Ə 48(-)
▶ Yüngül sənaye və məişət xidmətinin Ə 46(-)
texnoloji maşın və avadanlıqları
▶ Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin Ə 63(63)
texnoloji maşın və avadanlıqları
▶ İnformasiya sistemləri Ə 78(78)
▶ İqtisadi informasiya sistemləri g 75(75)
▶ İqtisadi informasiya sistemləri Ə 62(64)
▶ İdarəetmənin informasiya Ə 78(78)
texnologiyaları
▶ İdarəetmənin informasiya Ə 64(64)
texnologiyaları
▶ İqtisadi fəaliyyətin riyazi və Ə 76(76)
informasiya təminatı
▶ İnformasiya mühafizəsi və ə 81(81)
təhlükəsizliyi
▶ İnformasiya mühafizəsi və ə 75(75)
təhlükəsizliyi
▶ İnformasiya texnologiyaları və ə 80(80)
telekommunikasiya sistemləri
▶ İnformasiya texnologiyaları və ə 69(69)
telekommunikasiya sistemləri
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri ə 80(80)
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri ə 65(65)
▶ Tətbiqi proqram təminatı ə 78(78)
▶ Tətbiqi proqram təminatı ə 73(73)
▶ Ətraf mühitin mühafizə metodları və ə 67(67)
bərpası
▶ Ətraf mühitin mühafizə metodları və ə 51(58)
bərpası
▶ İaşə məhsullarının texnologiyası və ə 56(56)
iaşənin təşkili
▶ Qida təhlükəsizliyi ə 59(59)
▶ Qida təhlükəsizliyi ə 55(55)
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının ə 53(53)
texnologiyası
▶ İstehlak mallarının keyfiyyət ə 62(62)
ekspertizası
▶ Ərzaq məhsullarının ekspertizası və ə 60(60)
marketinqi
▶ Ərzaq məhsullarının ekspertizası və ə 47(-)
marketinqi
▶ Qeyri- ərzaq məhsullarının ə 56(60)
ekspertizası və marketinqi
▶ Gömrük ekspertizası ə 66(66)
▶ Gömrük ekspertizası ə 45(-)
▶ Metrologiya və metroloji təminat ə 61(61)
▶ Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma ə 64(64)
(sahələr üzrə)
▶ Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma ə 63(63)
(sahələr üzrə)
▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ə 70(78)
▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ə 78(78)
(tədris ingilis dilində)
▶ Gömrük işi ə 67(77)
▶ Beynəlxalq ticarət ə 64(-)
▶ Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit ə 78(78)
münasibətləri
▶ İstehsal sferasında mühasibat uçotu və ə 71(78)
audit
▶ İstehsal sferasında mühasibat uçotu və ə 66(78)
audit
▶ İstehsal sferasında mühasibat uçotu və ə 80(80)
audit (tədris ingilis dilində)
▶ Xidmət sferasında mühasibat uçotu və ə 69(78)
audit
▶ Bank işi ə 69(82)
▶ Vergi və vergiqoyma ə 75(81)
▶ Sığorta işinin təşkili ə 66(-)
▶ Maliyyə nəzarəti və audit ə 76(81)
▶ Maliyyə menecmenti ə 74(81)
▶ Maliyyə menecmenti ə 68(-)
▶ Maliyyə menecmenti (tədris ingilis ə 84(84)
dilində)
▶ Maliyyə bazarları ə 69(-)
▶ İqtisadi nəzəriyyə ə 65(76)
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi ə 76(76)
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi ə 67(76)
▶ İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi ə 76(76)
▶ Qiymətləndirmə Ə 65(75)
▶ Makroiqtisadi siyasət Ə 62(76)
▶ Makroiqtisadi siyasət (tədris ingilis Ə 79(79)
dilində)
▶ Turizmin iqtisadiyyatı ə 64(76)
▶ Ekonometriya ə 62(79)
▶ Əməyin iqtisadiyyatı ə 62(76)
▶ Müəssisənin iqtisadiyyatı ə 75(75)
▶ Müəssisələrin statistikası ə 73(73)
▶ Heyətin idarə edilməsi ə 75(78)
▶ Heyətin idarə edilməsi ə 72(82)
▶ Strateji idarəetmə ə 68(78)
▶ İnnovasiyaların və layihələrin idarə ə 68(78)
olunması
▶ Menecment (sahələr üzrə) ə 65(80)
▶ Menecment (sahələr üzrə) ə 63(-)
▶ Logistika ə 64(77)
▶ Logistika ə 63(-)
▶ Marketinq ə 64(77)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 64(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 64(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 81(81)
(tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 61(-)
(tədris türk dilində)
▶ Dövlət strukturlarında menecment ə 75(75)
▶ Bələdiyyə menecmenti ə 75(75)
▶ Kommersiya fəaliyyəti ə 74(74)
▶ Reklam işi ə 74(74)
▶ Elektron kommersiya (SABAH, tədris ə 45(70)
Azərbaycan dilində)
▶ Dizayn və texniki estetika ə 42(49)
▶ Dizayn və texniki estetika ə 44(57)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 64(-)
(maliyyə üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 57(-)
(beynəlxalq biznes üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 57(-)
(marketinq üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 56(-)
(qiymətli kağızlar üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 57(-)
(ümumi təyinatlı)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 6K-)
(insan resurslarının idarə olunması)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 58(-)
(menecment üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 6K-)
(mühasibat uçotu üzrə)

turkiyede tehsil


▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 60(-)
(bank və sığortanın idarə edilməsi
üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 56(-)
(səhiyyənin idarə edilməsi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 54(-)
(idmanın idarə edilməsi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 56(-)
(mühəndislik və idarəetmənin riskləri
üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 56(-)
(turizm və otelçilıyin idarə edilməsi
üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 59(-)
(layihələrin idarə edilməsi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 56(-)
(sosial media marketinqi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 60(-)
(biznes və data analıtikası üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi ə 58(-)
(risklərin idarə olunması üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 58(-) (beynəlxalq logistika və təchizat zəncirinin idarə edilməsi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 60(-)
(kibertəhlükəsizlik üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 60(-)
(vergi idarə etməsi və vergi planlaşdırması üzrə )
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 56(-)
(rəqəmsal marketinq üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 59(-)
(maliyyə üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 56(-)
(beynəlxalq biznes üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 56(-)
(ümumi təyinatlı)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 56(-)
(insan resurslarının idarə olunması)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-)
(menecment üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-)
(mühasibat uçotu üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-)
(turizm və otelçiliyin idarə edilməsi
üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 57(-) (layihələrin idarə edilməsi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 67(-)
(maliyyə üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 59(-)
(beynəlxalq biznes üzrə, tədris ingilis
dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 58(-)
(marketinq üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 62(-)
(ümumi təyinatlı, tədris ingilis
dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 66(-) (insan resurslarının idarə olunması, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 61(-) (menecment üzrə, tədris ingilis
dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 60(-) (mühasibat uçotu üzrə, tədris ingilis
dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 59(-) (bank və sığortanın idarə edilməsi
üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 56(-) (mühəndislik və idarəetmənin riskləri
üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-) (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi
üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 67(-) (layihələrin idarə edilməsi üzrə, tədris
ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 64(-) (biznes və data analitikası üzrə, tədris
ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 59(-)
(risklərin idarə olunması üzrə, tədris
ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-) (səhiyyənin idarə edilməsi üzrə, tədris
ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 60(-) (beynəlxalq logistika və təchizat
zəncirinin idarə edilməsi üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 62(-) (kibertəhlükəsizlik üzrə, tədris ingilis
dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 59(-)
(vergi idarə etməsi və vergi planlaşdırması üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 58(-) (rəqəmsal marketinq üzrə, tədris
ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-) (sosial media marketinqi üzrə, tədris
ingilis dilində)
▶ Tikiş məmulatlarının texnologiyası Ə 51(51)
▶ Təbii liflərin istehsalının Ə 43(50)
texnologiyası və avadanlıqları


Azərbaycan Dillər Universiteti


▶ Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə 68(68)
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 63(69)
▶ Sosial pedaqogika Ə 62(73)
▶ Təhsildə qiymətləndirmə və Ə 76(76)
monitorinq
▶ Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 61(67) tədrisi metodikası və metodologiyası
▶ Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 57(71)
▶ Azərbaycan dili Ə 57(-)
▶ Dilşünaslıq (ümumi dilçilik) Ə 55(-)
▶ Dilşünaslıq (müqayisəli dilçilik) Ə 53(-)
▶ Dıl və ədəbiyyatın tədrisi metodikası Ə 49(-) və metodologiyası (rus dili)
▶ Dıl və ədəbiyyatın tədrisi metodikası Ə 58(66) və metodologiyası (ingilis dili)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 59(66)
metodologiyası (ingilis dili)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(68)
metodologiyası (ingilis dili)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (ingilis ədəbiyyatı) Ə 50(74)
▶ Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 51(70)
▶ Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 50(-)
▶ Dıl və ədəbiyyatın tədrisi metodikası Ə 57(-)
və metodologiyası (alman dili)
▶ Dıl və ədəbiyyatın tədrisi metodikası Ə 56(-) və metodologiyası (fransız dili)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 60(-)
metodologiyası (alman dili)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 57(-)
metodologiyası (fransız dili)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (alman ədəbiyyatı) Ə 58(-)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (fransız Ə 55(-)
ədəbiyyatı)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (ispan ədəbiyyatı) Ə 50(-)
▶ Dilşünaslıq (alman dili üzrə) Ə 63(-)
▶ Dilşünaslıq (fransız dili üzrə) Ə 55(-)
▶ Tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə 66(66)
▶ Tərcümə (alman dili üzrə) Ə 57(-)
▶ Tərcümə (fransız dili üzrə) Ə 54(-)
▶ Tərcümə (ispan dili üzrə) Ə 50(-)
▶ Tərcümə (Koreya dili üzrə) Ə 50(-)
▶ Tərcümə (italyan dili üzrə) Ə 50(-)
▶ Tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə 50(-)
▶ Tərcümə (alman dili üzrə) Ə 50(-)
▶ Tərcümə (fransız dili üzrə) Ə 50(-)
▶ Tərcümə (ispan dili üzrə) Ə 50(74)
▶ Sinxron tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə 70(70)
▶ Regionşünaslıq (İsrail və Yaxın Şərq Ə 50(-)
üzrə)
▶ Regionşünaslıq (Skandinaviya üzrə) Ə 53(-)
▶ Regionşünaslıq (Mərkəzi və Şərqi Ə 50(-)
Avropa üzrə)
▶ Regionşünaslıq (Qafqaz üzrə) Ə 50(-)
▶ Regionşünaslıq (Cənubi Amerika Ə 50(-) üzrə)
▶ Ölkəşünaslıq (Böyük Britaniya üzrə) Ə 57(69)
▶ Ölkəşünaslıq (ABŞ üzrə) Ə 65(70)
▶ Ölkəşünaslıq (İndoneziyaşünaslıq) Ə 51(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Çinşünaslıq) Ə 58(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Yaponiyaşünaslıq) Ə 51(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Böyük Britaniya üzrə) Ə 50(-)
▶ Ölkəşünaslıq (ABŞ üzrə) Ə 50(-)
▶ Beynəlxalq münasibətlər və Ə 59(73)
diplomatiya
▶ Dünya siyasəti Ə 60(74)
▶ Beynəlxalq münasibətlər tarixi və Ə 53(-)
nəzəriyyəsi

turkiyede tehsil


Bakı Slavyan Universiteti


▶ İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 58(64)
metodologiyası
▶ İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 48(62)
metodologiyası
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 53(-)
metodika və metodologiyası
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 47(-)
metodika və metodologiyası
▶ Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə 63(63)
▶ Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə 58(58)
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 60(-)
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 50(-)
▶ Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 52(-)
tədrisi metodikası və metodologiyası
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (ədəbiyyat Ə 51 (-)
nəzəriyyəsi)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (ədəbi tənqidin Ə 54(-)
nəzəriyyəsi və tarixi)
▶ Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 53(-)
▶ Azərbaycan dili Ə 53(-)
▶ Dilşünaslıq (müqayisəli dilçilik) Ə 52(-)
▶ Dilşünaslıq (ümumi dilçilik) Ə 53(-)
▶ Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası Ə 46(68) və metodologiyası (rus dili)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 48(-)
metodologiyası (rus dili üzrə)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (rus ədəbiyyatı, Ə 50(-)
Rusiyanın Xalqlar Dostluğu
Universiteti ilə birgə ikili diplom
proqramı)
▶ Dilşünaslıq (rus dili üzrə) Ə 59(-)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 51(-)
metodologiyası (ingilis dili üzrə)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(-)
metodologiyası (ingilis dili üzrə)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (ingilis ədəbiyyatı) Ə 50(-)
▶ Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 58(-)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 54(-)
metodologiyası (alman dili üzrə)
▶ Tərcümə (ingilis dili üzrə) Ə 65(65)
▶ Tərcümə (çex dili üzrə) Ə 58(-)
▶ Tərcümə (polyak dili üzrə) Ə 50( -)
▶ Tərcümə (Ukrayna dili üzrə) Ə 50(-)
▶ Tərcümə (Azərbaycan- rus, rus- Ə 55(-)
Azərbaycan dilləri üzrə)
▶ Radiotelejumalistika Ə 50(-)
▶ Beynəlxalq jurnalistika Ə 50(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Azərbaycan üzrə) Ə 51(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Türkiyə üzrə) Ə 58(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Rusiya üzrə) Ə 50(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Çexiya üzrə) Ə 50(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Ukrayna üzrə) Ə 52(-)
▶ Ölkəşünaslıq (Rusiya üzrə) Ə 50(-)
▶ Beynəlxalq münasibətlər və Ə 52(-)
diplomatiya
▶ Beynəlxalq münasibətlər və Ə 53(-)
diplomatiya
▶ Beynəlxalq münasibətlər və Ə 75(75)
diplomatiya (Avropa və Asiya:
mədəni diplomatiya və Avropa İttifaqının geosiyasəti, Bolqarıstanın Sofiya Universiteti ilə ikili diplom proqramı, tədris ingilis dilində)


Bakı Mühəndislik Universiteti


▶ Elektroenergetika Ə 52(62)
▶ Tribotexnika Ə 40(76)
▶ Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi Ə 51(59)
▶ Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi Ə 40(67)
(tədris ingilis dilində)
▶ Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və Ə 50(60) risklərin idarə edilməsi
▶ Texnoloji proseslərin Ə 57(57)
avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi
▶ Texniki sistemlərdə informatika və Ə 44(59)
idarəetmə
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 73(73)
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 69(69)
(tədris ingilis dilində)
▶ Kibertəhlükəsizlik (SABAH, tədris Ə 40(64)
Azərbaycan dilində)
▶ Şəhərsalma Ə 40(66)
▶ Qurğular nəzəriyyəsi Ə 44(59)
▶ Metal konstruksiyaları Ə 60(60)
▶ Əsas üzvi sintezin kimyası və Ə 72(72)
texnologiyası (tədris ingilis dilində)
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 64(64) ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 63(81)
▶ İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 62(-) audit
▶ İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 61(91) audit (tədris ingilis dilində)
▶ Maliyyə menecmenti Ə 61(81)
▶ Makroiqtisadi siyasət Ə 58(-)
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 58(72)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sənaye üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 58(-)
▶ Dövlət strukturlarında menecment Ə 61(73)
▶ Beynəlxalq münasibətlər və Ə 50(-)
diplomatiya
▶ Dünya siyasəti Ə 50(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 58(-)
(menecment)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 61(-)
(insan resurslarının idarə edilməsi)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 57(-)
(marketinq)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 59(-)
(maliyyə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 59(-)
(mühasibat uçotu və audit)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 56(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-)
(maliyyə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
(tədris ingilis dilində)

turkiyede tehsil


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası


▶ Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi Ə 83(83) üsulları
▶ Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi Ə 72(72)
▶ Dövlət informasiya sistemlərinin Ə 88(88)
təhlükəsizliyi
▶ Dövlət informasiya sistemlərinin Ə 84(84)
təhlükəsizliyi
▶ Rəqəmsal hökumət Ə 87(87)
▶ Rəqəmsal hökumət Ə 74(74)
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 81(81)
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 77(77)
▶ Heyətin idarə edilməsi Ə 81(81)
▶ Heyətin idarə edilməsi Ə 69(79)
▶ Strateji idarəetmə Ə 78(78)
▶ Strateji idarəetmə Ə 69(-)
▶ Dövlət strukturlarında menecment Ə 79(79)
▶ Dövlət strukturlarında menecment Ə 81(81)
▶ Dövlət qulluğunun təşkili və idarə Ə 79(79)
edilməsi
▶ Dövlət qulluğunun təşkili və idarə Ə 74(74)
edilməsi
▶ Regional idarəetmə Ə 75(75)
▶ Regional idarəetmə Ə 75(75)
▶ Dövlət proqramlarının və layihələrin Ə 80(80)
idarə edilməsi
▶ Dövlət proqramlarının və layihələrin Ə 74(74)
idarə edilməsi
▶ Davamlı inkişafda insan potensialı Ə 75(75)
▶ Davamlı inkişafda insan potensialı Ə 66(-)
▶ Davamlı inkişafda insan potensialı Ə 76(76)
(tədris ingilis dilində)
▶ Davamlı inkişafda təbii ehtiyatların Ə 72(74)
idarə edilməsi
▶ Davamlı inkişafda təbii ehtiyatların Ə 62(-)
idarə edilməsi
▶ Gənclərlə iş Ə 80(80)
▶ Gənclərlə ış Ə 72(72)
▶ Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya Ə 77(77)
▶ Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya Ə 63(88)
▶ Siyasi analiz və konsaltinq Ə 72(72)
▶ Beynəlxalq münasibətlər və Ə 79(79)
diplomatiya
▶ Beynəlxalq münasibətlər və Ə 75(75)
diplomatiya
▶ Beynəlxalq hüquq Ə 74(83)
▶ Beynəlxalq hüquq Ə 77(-)
▶ Dövlət hüququ Ə 73(79)
▶ Dövlət hüququ Ə 76(80)


Bakı Musiqi Akademiyası


▶ Etnomusiqişünaslıq Ə 36(-)
▶ Musiqi tarixi Ə 47(47)
▶ Musiqi nəzəriyyəsi Ə 38(47)
▶ Musiqi texnologiyaları Ə 30(-)
▶ İnstrumental ifaçılıq (musiqi alətləri Ə 39(51)
üzrə: fortepiano, orqan, klavesin, kontrabas, fleyta, klarnet, qoboy, saksofon, truba, viola, arfa, violin, violonçel, faqot, trombon, tuba, valtorna və zərb alətləri)
▶ Solooxuma (akademik vokal) Ə 39(39)
▶ Dirijorluq (xor dirijorluğu, opera- Ə 49(49)
simfonik dirijorluğu, nəfəs və zərb alətləri orkestrinin dirijorluğu)
▶ Bəstəkarlıq Ə 30(35)
▶ Populyar musiqi və caz ifaçılığı Ə 60(60)
(vokal üzrə)


Azərbaycan Milli Konservatoriyası


▶ Etnomusiqişünaslıq Ə 30(-)
▶ Musiqi tarixi Ə 37(59)
▶ Musiqi nəzəriyyəsi Ə 46(46)
▶ Xanəndəlik Ə 30(40)
▶ Vokal ifaçılığı (milli) Ə 30(-)
▶ Dirijorluq (xalq çalğı alətləri Ə 30(33)
orkestrinin dirijorluğu, xor dirijorluğu)
▶ Bəstəkarlıq Ə 30(-)
▶ Populyar musiqi və caz ifaçılığı (tar, Ə 30(-)
kamança, qarmon, qanun, balaban, ney, zurna, saz, nağara, tütək, fortepiano, akkordeon, saksofon, klarnet, fleyta, qoboy, truba, gitara, zərb alətləri və vokal)
▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (tar, Ə 36(47)
kamança, qanun, saz, balaban, zurna, tütək, ney, qarmon, nağara)


Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti


▶ Sosial-mədəni sahələrdə xidmətlərin Ə 56(67)
təşkili
▶ Turizmin bələdçisi Ə 53(74)
▶ Turizm və sosial-mədəni servis Ə 57(68)
xidməti
▶ Menecment (kino və televiziya sahəsi Ə 49(-)
üzrə)
▶ Menecment (muzey və qalereya Ə 50(-)
sahəsi üzrə)
▶ Menecment (teatr sahəsi üzrə) Ə 49(-)
▶ Menecment (musiqi sahəsi üzrə) Ə 46(-)
▶ Muzeyşünaslıq Ə 51(64)
▶ Arxiv işi və arxivşünaslıq Ə 64(64)
▶ Arxeoloji və tarixi memarlıq Ə 56(63)
abidələrinin mühafizəsi
▶ Mədəniyyətin nəzəriyyəsi Ə 62(62)
▶ Mədəniyyətin tarixi Ə 49(58)
▶ Teatr tənqidi Ə 42(42)
▶ Teatr tarixi və nəzəriyyəsi Ə 45(45)
▶ Ssenarist Ə 38(45)
▶ Rejissor sənətinin tarixi və Ə 55(55)
nəzəriyyəsi
▶ Kino tənqidi Ə 54(54)
▶ Kino tarixi və nəzəriyyəsi Ə 40(-)
▶ Kınooperator sənətinin tarixi və Ə 30(35)
nəzəriyyəsi
▶ Gənclərlə ış Ə 64(67)
▶ İnstrumental ifaçılığın tarixi, Ə 54(54)
nəzəriyyəsi və metodikası (musiqi alətləri üzrə)
▶ Etnomusiqişünaslıq Ə 45(-)
▶ Musiqi tənqidi Ə 32(-)
▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığının Ə 64(64)
nəzəriyyəsi və metodikası
▶ Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi Ə 49(58)
▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, Ə 30(54)
violm, viola, gitara, klarnet, saksofon, zərb alətləri)
▶ Xanəndəlik Ə 38(38)
▶ Aşıq sənəti Ə 30(-)
▶ Populyar musiqi və caz ifaçılığı Ə 42(42)
(vokal üzrə)
▶ Xalq çalğı alətləri ifaçılığı Ə 36(46)
(tar,kamança, saz, balaban, qanun, nağara)
▶ Aktyor sənəti (dram teatrı və kino Ə 33(-)
aktyoru)
▶ Aktyor sənəti (musiqili teatr aktyoru) Ə 41 (41)
▶ Rejissorluq (teatr rejissoru) Ə 30(-)
▶ Rejissorluq (televiziya rejissoru) Ə 41(42)
▶ Rejissorluq (kino rejissoru) Ə 46(46)
▶ Rejissorluq (animasiya rejissoru) Ə 30(-)
▶ Operator sənəti (kino operatoru) Ə 30(46)
▶ Operator sənəti (reportaj operatoru) Ə 30(-)
▶ Dizayn (geyim dizaynı) Ə 31(-)
▶ Dizayn (interyer dizaynı) Ə 34(-)
▶ Dizayn (sənaye dizaynı) Ə 30(-)
▶ Dizayn (qrafik dizayn) Ə 43(51)
▶ Dekorativ sənət (bədii xalça) Ə 30(-)
▶ Dekorativ sənət (bədii toxuculuq) Ə 30(-)
▶ Rəngkarlıq (dəzgah rəngkarlığı) Ə 33(40)
▶ Rəngkarlıq (kino və televiziya Ə 30(40)
rəngkarlığı)
▶ Rəngkarlıq (teatr-dekorasiya Ə 30(-)
rəngkarlığı)
▶ Rəngkarlıq (rəngkarlıq əsərlərinin Ə 30(-)
bərpası və ekspertizası)
▶ Qrafika (kitab tərtibatı və Ə 30(-)
illüstrasiyası)
▶ Qrafika (dəzgah qrafikası) Ə 30(-)
▶ Qrafika (qrafika əsərlərinin bərpası və Ə 30(-)
ekspertizası)
▶ Qrafika (animasiya və kompüter Ə 30(-)
qrafikası)

turkiyede tehsil


Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası


▶ Memarlıq abidələrinin bərpası və Ə 40(-) yenidən qurulması (tədris Azərbaycan dilində)
▶ İncəsənət əsərlərinin bərpası və Ə 49(59) ekspertizası (tədris Azərbaycan
dilində)
▶ Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi Ə 47(60) (tədris Azərbaycan dilində)
▶ Dizayn (sənaye dizaynı, qrafik dizayn, Ə 37(49) geyim dizaynı, interyer üzrə dizayner, tədris Azərbaycan dilində)
▶ Dekorativ sənət (bədii xalça, bədii Ə 34(41) toxuculuq, bədii keramika və şüşə, bədii metal, tədris Azərbaycan dilində)
▶ Rəngkarlıq (dəzgah rəngkarlığı, teatr Ə 41 (41) dekorasiyası rəngkarlığı, kino və televiziya rəssamı, tədris Azərbaycan dilində)
▶ Qrafika (dəzgah qrafikası, kitab Ə 30(47) tərtibatı və illüstrasiyası, plakat, tədris
Azərbaycan dilində)
▶ Heykəltəraşlıq (tədris Azərbaycan Ə 30(31) dilində)


Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti


▶ Turizm işi Ə 70(70)
▶ Turizm işi (tədris ingilis dilində) Ə 72(72)
▶ Otelçılik Ə 55(67)
▶ Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq Ə 69(69)
▶ Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq Ə 69(69)
(tədris ingilis dilində)
▶ Turizmin iqtisadiyyatı Ə 52(-)
▶ Menecment (sahələr üzrə) Ə 53(-)
▶ Arxeoloji və tarixi memarlıq Ə 50(64)
abidələrinin mühafizəsi
▶ Əhalinin sosial müdafiəsi Ə 59(67)
▶ Beynəlxalq mədəni əlaqələr tarixi və Ə 50(-)
nəzəriyyəsi
▶ İctimai siyasət Ə 50(80)


Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası


▶ Balet tarixi Ə 36(-)
▶ Balet tarixi Ə 30(-)
▶ Balet tənqidi Ə 33(-)
▶ Balet tənqidi Ə 39(-)
▶ Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və Ə 43(43)
nəzəriyyəsi
▶ Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və Ə 41(-)
nəzəriyyəsi
▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, Ə 30(-)
qarmon)
▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, Ə 33(-)
qarmon)
▶ Rəqs sənəti üzrə müəllim-tədqiqatçı Ə 30(-)
▶ Rəqs sənəti üzrə müəllim- tədqiqatçı Ə 30(-)
▶ Rejissorluq (musiqili teatr sahəsi Ə 30(-)
üzrə)


Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası


▶ Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və Ə 42(53)
metodikası
▶ İdman məşqinin nəzəriyyəsi və Ə 40(53)
metodikası
▶ Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi- Ə 47(54)
bioloji təminat


Milli Aviasiya Akademiyası


▶ Elektrik təchizatı (dəmir yollarında) Ə 44(-)
▶ Nəqliyyat logistikası Ə 65(65)
▶ Nəqliyyat logistikası Ə 66(66)
▶ Optik-elektron cihazlar və sistemləri Ə 41(-)
▶ Aviasiya cihazları Ə 67(67)
▶ Radıoelektron mübarizə vasitələri Ə 40(-)
▶ Nəqliyyat radio avadanlıqlarının Ə 47(62)
texniki istismarı
▶ Aviasiya meteorologiyası Ə 64(67)
▶ Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, Ə 40(-)
telemexanıka və rabitə
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 66(66)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 61(65)
▶ Tətbiqi proqram təminatı Ə 61(66)
▶ Aerokosmik informasiya sistemləri Ə 65(65)
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 51(70)
ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
▶ Aerokosmik monitorinq Ə 63(63)
▶ Hava nəqliyyatında texnoloji Ə 40(68)
proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi
▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 59(-)
▶ Xidmət sferasında mühasibat uçotu və Ə 56(-)
audit
▶ Menecment (mülki aviasiyada) Ə 54(-)
▶ Cinayət hüququ, cinayət prosesi, Ə 71(-)
kriminalistika və məhkəmə ekspertizası
▶ Mülki və təsərrüfat hüququ Ə 67(-)
▶ Uçuş aparatları və güc qurğuları Ə 54(72)
▶ Uçuş aparatlarının elektrik, radio və Ə 61(68)
cihaz avadanlıqları
▶ Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə Ə 67(67)
olunması
▶ Aeronaviqasiya təminatı Ə 48(65)
▶ Hava gəmilərinin uçuş istismarı Ə 60(72)
▶ Kosmik aparatlar və idarəetmə Ə 67(67)
sistemləri

turkiyede tehsil


Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası


▶ Gəmilərin elektroenerji sistemləri Ə 66(66)
▶ Gəmilərin elektroenerji sistemləri Ə 40(-)
▶ Gəmiqayırma Ə 66(66)
▶ Gəmi təmiri Ə 60(60)
▶ Gəmi təmiri Ə 40(71)
▶ Gəmi energetik qurğuları və onların Ə 50(56)
istismarı
▶ Gəmi energetik qurğuları və onların Ə 57(57) istismarı
▶ Gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi Ə 40(40)
▶ Gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi Ə 58(58)


Bakı Ali Neft Məktəbi


▶ Yatağın qiymətləndirilməsi və idarə Ə 79(-)
olunması (tədris ingilis dilində)
▶ Yatağın qiymətləndirilməsi və idarə Ə 86(86)
olunması (tədris ingilis dilində)
▶ Texniki sistemlərdə informatika və Ə 82(82)
idarəetmə (tədris ingilis dilində)
▶ Texniki sistemlərdə informatika və Ə 40(-)
idarəetmə (tədris ingilis dilində)
▶ Neft və qaz texnologiyası (tədris Ə 83(83)
ingilis dilində)
▶ Neft və qaz texnologiyası (tədris Ə 60(-)
ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 60(-)
(tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 60(-)
(maliyyə üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 56(-)
(menecment üzrə, tədris ingilis
dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 59(-) (layihələrin idarə edilməsi üzrə, tədris
ingilis dilində)


Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası


▶ Gömrük ışı Ə 69(78)
▶ Beynəlxalq iqtisadi hüquq Ə 73(79)


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası


▶ Petrologiya Ə 69(69)
▶ Petrologiya Ə 58(-)
▶ Neft-qaz yataqlarının axtarışı və Ə 73(73)
kəşfiyyatının geofiziki üsulları
▶ Neft-qaz yataqlarının axtarışı və Ə 62(-) kəşfiyyatının geofiziki üsulları
▶ Texnoloji proseslərin Ə 78(78)
avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi
▶ Texnoloji proseslərin Ə 40(-)
avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi
▶ İntellektual sistemlər Ə 80(80)
▶ İntellektual sistemlər Ə 58(-)
▶ Kompüterli modelləşdirmə Ə 80(80)
▶ Kompüterlı modelləşdirmə Ə 55(-)
▶ Kompüter sistemlərinin və Ə 76(76)
şəbəkələrinin proqram təminatı
▶ Kompüter sistemlərinin və Ə 60(-)
şəbəkələrinin proqram təminatı
▶ İnformasiya mühafizəsi və Ə 81(81)
təhlükəsizliyi
▶ İnformasiya mühafizəsi və Ə 70(-)
təhlükəsizliyi
▶ İnformasiya texnologiyaları və Ə 88(88)
telekommunikasiya sistemləri
▶ İnformasiya texnologiyaları və Ə 53(-)
telekommunikasiya sistemləri
▶ Makroiqtisadi siyasət Ə 76(76)
▶ Makroiqtisadi siyasət Ə 67(-)
▶ Riyazi analiz Ə 84(84)
▶ Riyazi analiz Ə 69(-)
▶ Diferensial tənliklər Ə 79(79)
▶ Diferensial tənliklər Ə 65(-)
▶ Maye, qaz və plazma mexanikası Ə 62(62)
▶ Maye, qaz və plazma mexanikası Ə 57(-)
▶ Nəzəri və riyazi fizika Ə 69(69)
▶ Nəzəri və riyazi fizika Ə 59(-)
▶ Kvant elektronikası Ə 76(76)
▶ Kvant elektronikası Ə 61(-)
▶ Bioloji sistemlər fizikası Ə 72(72)
▶ Bioloji sistemlər fizikası Ə 57(-)
▶ Radiasiya materialşünaslığı Ə 81(81)
▶ Radiasiya materialşünaslığı Ə 57(-)
▶ Kimyəvi kınetika və kataliz Ə 71(71)
▶ Kimyəvi kınetika və kataliz Ə 56(-)
▶ Kompozisiya materialları kimyası Ə 71(71)
▶ Kompozisiya materialları kimyası Ə 53(-)
▶ Qeyri-üzvi kimya Ə 79(79)
▶ Qeyri- üzvi kimya Ə 56(-)
▶ Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası Ə 70(70)
▶ Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası Ə 54(-)
▶ Neft kimyası Ə 71(71)
▶ Neft kimyası Ə 62(-)
▶ Nanomateriallar kimyası Ə 76(76)
▶ Nanomateriallar kimyası Ə 66(-)
▶ Molekulyar biologiya Ə 73(73)
▶ Molekulyar biologiya Ə 64(-)
▶ Biokimya Ə 73(73)
▶ Biokimya Ə 63(-)
▶ Mikrobiologiya Ə 77(77)
▶ Mikrobiologiya Ə 68(-)
▶ Botanika Ə 67(67)
▶ Botanika Ə 61(-)
▶ Genetika Ə 77(77)
▶ Genetika Ə 68(-)
▶ Bıofizika Ə 69(69)
▶ Bıofizika Ə 58(-)
▶ İnsan genetikası Ə 81(81)
▶ İnsan genetikası Ə 68(-)
▶ Biotexnologiya Ə 71(71)
▶ Biotexnologiya Ə 64(-)
▶ Bitkilərin seleksiyası Ə 64(64)
▶ Bitkilərin seleksiyası Ə 58(-)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (türk xalqları Ə 73(73)
ədəbiyyatı)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (türk xalqları Ə 58(-)
ədəbiyyatı)
▶ Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 73(73)
▶ Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 61(-)
▶ Dünya və Azərbaycan kitabşünaslığı Ə 58(58)
▶ Dünya və Azərbaycan kitabşünaslığı Ə 50(-)
▶ Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi Ə 80(80)
▶ Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi Ə 64(-)
▶ Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı Ə 77(77)
və tarixşünaslığı
▶ Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı Ə 63(-)
və tarixşünaslığı

turkiyede tehsil


Naxçıvan Dövlət Universiteti


▶ Elektroenergetika Ə 50(-)
▶ Yol hərəkətinin təşkili və Ə 48(55)
təhlükəsizliyi
▶ İnformatika fənninin tədrisi Ə 54(72)
metodikası və metodologiyası
▶ İnformasiya mühafizəsi və Ə 56(64)
təhlükəsizliyi
▶ İnformasiya texnologiyaları və Ə 68(68)
telekommunikasiya sistemləri
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 58(72)
▶ Memarlıq abidələrinin bərpası və Ə 40(-)
yenidən qurulması
▶ Meliorasiya-mühəndis sistemləri Ə 42(55)
tikintisi və istismarı
▶ Bərk tullantıların emalı texnologiyası Ə 49(-)
▶ Turizm və sosial-mədəni servis Ə 59(70)
xidməti
▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 60(-)
▶ İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 60(-)
audit
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 53(-)
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədris Ə 62(-)
ingilis dilində)
▶ Strateji idarəetmə Ə 50(-)
▶ Dövlət qulluğunun təşkili və idarə Ə 60(72)
edilməsi
▶ Texnologiya fənninin tədrisi Ə 49(-)
metodikası və metodologiyası
▶ Musiqi fənninin tədrisi metodikası və Ə 47(-)
metodologiyası
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 50(-)
▶ Sosial pedaqogika Ə 49(-)
▶ Təhsildə qiymətləndirmə və Ə 51(-)
monitorinq
▶ Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 62(67)
metodologiyası
▶ Fizika fənninin tədrisi metodikası və Ə 49(62)
metodologiyası
▶ Yarımkeçiricilər fizikası Ə 49(68)
▶ Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 43(-)
metodologiyası
▶ Fiziki kimya Ə 58(58)
▶ Biologiya fənninin tədrisi metodikası Ə 47(-)
və metodologiyası
▶ İnsan və heyvan fiziologiyası Ə 62(62)
▶ Botanika Ə 57(59)
▶ Bitkilərin genetikası və seleksiyası Ə 55(55)
▶ Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 47(-)
və metodologiyası
▶ Torpaqşünaslıq Ə 42(54)
▶ Parazitologiya və invazion xəstəliklər Ə 30(45)
▶ Mamalıq, ginekologiya və süni Ə 48(48)
mayalanma
▶ Baytarlıq cərrahiyyəsi Ə 52(52)
▶ Arxeoloji və tarixi memarlıq Ə 49(-)
abidələrinin mühafizəsi
▶ Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 47(-)
tədrisi metodikası və metodologiyası
▶ Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-)
▶ Azərbaycan dili Ə 54(-)
▶ Dilşünaslıq (rus dili üzrə) Ə 50(-)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 47(-)
metodologiyası (ingilis dili)
▶ Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 57(74)
▶ Dilşünaslıq (fransız dili üzrə) Ə 50(-)
▶ Dilşünaslıq (alman dili üzrə) Ə 51(-)
▶ Dilşünaslıq (ərəb dili üzrə) Ə 50(-)
▶ Dilşünaslıq (fars dili üzrə) Ə 52(-)
▶ Həyat fəaliyyətinin müxtəlif Ə 58(-)
sahələrində sosial iş
▶ Gənclərlə iş Ə 56(-)
▶ Radiotelejumalistika Ə 50(-)
▶ Sənəd resursları və informasiya- Ə 50(-)
axtanş sistemləri
▶ Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 63(72) metodologiyası
▶ Arxeologiya və etnoqrafiya Ə 54(-)
▶ Türk dünyası tarixi Ə 62(66)
▶ Beynəlxalq münasibətlər və Ə 61(-)
diplomatiya
▶ Beynəlxalq münasibətlər tarixi və Ə 54(-)
nəzəriyyəsi
▶ Dövlət hüququ Ə 60(-)
▶ Cinayət hüququ, cinayət prosesi, Ə 61(-)
kriminalistika və məhkəmə
ekspertizası
▶ Mülki və təsərrüfat hüququ Ə 61(-)
▶ İnstrumental ifaçılığın tarixi, Ə 48(60)
nəzəriyyəsi və metodikası (musiqi alətləri üzrə)
▶ Vokal ifaçılığının tarixi və Ə 39(39)
nəzəriyyəsi
▶ Etnomusiqişünaslıq Ə 30(-)
▶ Musiqi tənqidi Ə 30(46)
▶ Təsviri incəsənət fənninin tədrisi Ə 40(-)
metodikası və metodologiyası
▶ Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi Ə 39(59)
▶ Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və Ə 41(-)
metodikası
▶ Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi- Ə 46(54)
bioloji təminat
▶ Farmakoqnoziya Ə 43(43)
▶ Aktyor ifaçılığının tarixi və Ə 38(38)
nəzəriyyəsi


Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu


▶ Təhsildə sosial-psixoloji xidmət Ə 45(58)
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 46(-)
▶ Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 57(76)
metodologiyası
▶ Təsviri incəsənət fənninin tədrisi Ə 40(-)
metodikası və metodologiyası

turkiyede tehsil


Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)


▶ Elektrik şəbəkə və sistemləri Ə 48(63)
▶ Elektrik təchizatı (aqrar sahə üzrə) Ə 40(-)
▶ Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji Ə 40(-)
qurğular və sistemlər
▶ Elektrik təchizatının Ə 40(67)
optımallaşdırılması və modelləşdirilməsi
▶ Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi Ə 56(56) və avtomatlaşdırılması
▶ Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılması Ə 36(-) vasitələrinin istismarı, təmiri və servis xidməti
▶ Maşınqayırma texnologiyası Ə 41(80)
▶ Aqrar istehsalatın Ə 52(52)
mexanikləşdirılməsi
▶ Aqrar istehsalatın Ə 55(55)
mexanikləşdirılməsi
▶ Heyvandarlığın Ə 43(48)
mexanikləşdirilməsındə texnoloji proseslər və aparatlar
▶ Aqrar istehsalatın texniki təminatı Ə 50(50)
▶ Yol hərəkətinin təşkili və Ə 53(53)
təhlükəsizliyi
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 70(70)
▶ Tətbiqi proqram təminatı Ə 49(65)
▶ Meliorasiya- mühəndis sistemləri Ə 46(55)
tikintisi və istismarı
▶ Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi Ə 46(48)
▶ Torpaq kadastrı Ə 43(48)
▶ Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi Ə 51 (64)
▶ Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq Ə 46(-)
mühafizəsi
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 55(73)
ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
▶ Meşə quruluşu Ə 37(37)
▶ Meşə taksasiyası Ə 35(37)
▶ Meşə əkinləri Ə 36(36)
▶ Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və Ə 43(43)
emalı texnologiyası
▶ İstehlak mallarının keyfiyyət Ə 49(-)
ekspertizası
▶ Ərzaq məhsullarının ekspertizası və Ə 55(-)
marketinqi
▶ Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma Ə 42(69) (sahələr üzrə)
▶ İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 68(80) audit
▶ Xidmət sferasında mühasibat uçotu və Ə 62(-) audit
▶ Vergi və vergiqoyma Ə 66(-)
▶ Sığorta işinin təşkili Ə 62(-)
▶ Aqrar sahənin iqtisadiyyatı Ə 55(76)
▶ Aqrar sahənin iqtisadiyyatı Ə 45(-)
▶ Menecment (sahələr üzrə.) Ə 57(-)
▶ Menecment (alman proqramı) Ə 59(-)
▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 53(-)
▶ Aqrokimya Ə 51(51)
▶ Torpağın aqroekoloji Ə 42(43)
qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması
▶ Torpaqşünaslıq Ə 48(48)
▶ Bitkilərin mühafizəsi Ə 54(54)
▶ İpəkçilik Ə 34(34)
▶ Bitkilərin toxumçuluğu Ə 40(41)
▶ Bitkilərin genetikası Ə 47(47)
▶ Bitkilərin xəstəlikdən və Ə 46(46)
ziyanvericilərdən mühafizəsi
▶ Aqrobiotexnologiya Ə 51(51)
▶ Aqrobiotexnologiya Ə 30(40)
▶ Bitkilərin karantini Ə 43(43)
▶ Bitkiçilik Ə 45(45)
▶ Meyvəçilik Ə 43(43)
▶ Tərəvəzçilik Ə 42(42)
▶ Üzümçülük Ə 39(39)
▶ Bitkilərin seleksiyası Ə 44(44)
▶ Aqrogeobotanika Ə 42(42)
▶ Biologiya və kənd təsərrüfatının Ə 46(46)
əsasları
▶ Bitki anatomiyası və morfologiyası Ə 45(45)
▶ Ekoloji kənd təsərrüfatı Ə 43(43)
▶ Maldarlıq Ə 30(35)
▶ Qoyunçuluq Ə 30(-)
▶ Quşçuluq Ə 35(35)
▶ Epizootoİogiya və infeksion Ə 40(40)
xəstəliklər
▶ Epizootoİogiya və infeksion Ə 30(-)
xəstəliklər
▶ Parazitologiya və invazion xəstəliklər Ə 39(39)
▶ Parazitologiya və invazion xəstəliklər Ə 30(-)
▶ Yoluxmayan daxili xəstəliklər Ə 46(46)
▶ Mamalıq, ginekologiya və süni Ə 37(37)
mayalanma
▶ Baytarlıq cərrahiyyəsi Ə 40(40)
▶ Baytar-sanitar ekspertizası Ə 51(51)
▶ Baytarlıq əczaçılığı Ə 52(52)
▶ Balıqçılıq Ə 42(44)
▶ Balıqçılıq təsərrüfatı işi Ə 40(44)
▶ Su bioehtiyatları Ə 48(48)
▶ Akvabıtkilər Ə 42(44)
▶ Dizayn və texniki estetika Ə 49(49)
▶ Landşaft bağçılığı Ə 42(-)
▶ Farmakoqnoziya Ə 52(52)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-)
(menecment üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 58(-) (vergi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 58(-)
(maliyyə üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 58(-)
(mühasibat uçotu üzrə)


Gəncə Dövlət Universiteti


▶ Kompüter sistemlərinin və Ə 68(68)
şəbəkələrinin proqram təminatı
▶ İnformatika Ə 56(-)
▶ Ekoloji biologiya Ə 60(60)
▶ Ətraf mühitin mühafizə metodları və Ə 53(58)
bərpası
▶ Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar Ə 51(-)
emalı
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 51 (-) ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
▶ Otelçılık Ə 56(-)
▶ Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq Ə 70(70)
▶ İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 59(-) audit
▶ İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 58(-)
▶ Turizmin iqtisadiyyatı Ə 54(-)
▶ Menecment (sahələr üzrə) Ə 55(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 58(-)
▶ Dövlət qulluğunun təşkili və idarə Ə 71(71)
edilməsi
▶ Texnologiya fənninin tədrisi Ə 43(-)
metodikası və metodologiyası
▶ Musiqi fənninin tədrisi metodikası və Ə 54(60) metodologiyası
▶ İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 45(-)
metodologiyası
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 43(-)
metodika və metodologiyası
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 57(69)
▶ Sosial pedaqogika Ə 53(-)
▶ Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 60(65)
metodologiyası
▶ Riyazi analiz Ə 63(64)
▶ Diferensial tənliklər Ə 54(-)
▶ Həndəsə Ə 53(-)
▶ Cəbr və topologiya Ə 50(-)
▶ Hesablama riyaziyyatı Ə 54(-)
▶ Fizika fənninin tədrisi metodikası və Ə 49(61)
metodologiyası
▶ Yarımkeçiricilər fizikası Ə 45(-)
▶ İstilik fizikası və molekulyar fizika Ə 45(-)
▶ Yarımkeçirici cihazlar və Ə 45(-)
mikroelektronıka
▶ Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 46(65) metodologiyası
▶ Qeyri-üzvi kimya Ə 51(78)
▶ Üzvi kimya Ə 58(58)
▶ Analitik kimya Ə 52(63)
▶ Yüksək molekullu birləşmələr Ə 47(-)
kimyası
▶ Biokimya Ə 57(57)
▶ İnsan və heyvan fiziologiyası Ə 51(61)
▶ Bitki fiziologiyası Ə 45(-)
▶ Mıkologiya Ə 50(-)
▶ Botanika Ə 45(57)
▶ Genetika Ə 55(55)
▶ Onurğalılar zoologiyası Ə 49(-)
▶ Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 56(66)
və metodologiyası
▶ Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 53(67) tədrisi metodikası və metodologiyası
▶ Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 53(71)
▶ Azərbaycan dili Ə 56(70)
▶ Dilşünaslıq (müqayisəli dilçilik) Ə 55(-)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 48(-)
metodologiyası (rus dili üzrə)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 46(69)
metodologiyası (ingilis dili üzrə)
▶ Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 54(76)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 49(-)
metodologiyası (fransız dili üzrə)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 45(-)
metodologiyası (alman dili üzrə)
▶ Həyat fəaliyyətinin müxtəlif Ə 69(69)
sahələrində sosial iş
▶ Gənclərlə iş Ə 53(-)
▶ Tərcümə (ingilis dili) Ə 50(69)
▶ Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 61(77)
metodologiyası
▶ Azərbaycanın qədim və orta əsrlər Ə 64(66)
tarixi
▶ Avropa və Amerikanın yeni və ən Ə 68(68) yeni tarixi
▶ Türk dünyası tarixi Ə 64(66)
▶ Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi Ə 67(67)
▶ Pedaqoji psixologiya Ə 50(-)
▶ Uşaq və yaş psixologiyası Ə 50(-)
▶ Təsviri incəsənət fənninin tədrisi Ə 54(54)
metodikası və metodologiyası
▶ Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki Ə 40(-)
hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
▶ Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və Ə 45(58)
metodikası

turkiyede tehsil


Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə şəhəri)


▶ Əlvan və nadir metalların Ə 40(53)
metallurgiyası
▶ Nəqliyyatda daşımalar və menecment Ə 46(-) (avtomobil nəqliyyatı üzrə)
▶ Nəqliyyat logistikası Ə 40(-)
▶ Nəqliyyat xidmətləri üçün böhran və Ə 40(-)
risklərin idarə edilməsi
▶ Rabitə qovşaqları və kommutasiya Ə 40(-)
sistemləri
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 50(65)
▶ İnformasiya texnologiyaları və Ə 53(-)
telekommunikasiya sistemləri
▶ Polimerlərin kimyəvi texnologiyası Ə 46(-)
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 49(-)
ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
▶ İaşə məhsullarının texnologiyası və Ə 50(50)
iaşənin təşkili
▶ Qida təhlükəsizliyi Ə 52(52)
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının Ə 42(48)
texnologiyası
▶ Ərzaq məhsullarının ekspertizası və Ə 46(-)
marketinqi
▶ Qeyri- ərzaq məhsullarının Ə 45(-)
ekspertizası və marketinqi
▶ Gömrük ekspertizası (sahələr üzrə) Ə 43(-)
▶ Turizm və sosial-mədəni servis Ə 51(69)
xidməti
▶ Xidmət sferasında mühasibat uçotu və Ə 53(-)
audit
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 48(-) iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (qida və yüngül sənaye üzrə)
▶ İnnovasiyaların və layihələrin idarə Ə 51(-)
olunması
▶ Menecment (sahələr üzrə) Ə 48(-)
▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 48(-)
▶ Dövlət strukturlarında menecment Ə 50(-)
▶ Dövlət proqramlarının və layihələrin Ə 50(-)
idarə edilməsi
▶ Elektron idarəetmə Ə 55(73)
▶ Dizayn və texniki estetika Ə 31(48)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(maliyə sahəsi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-) (mühasibat uçotu üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-)
(marketinq üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-)
(mühəndislik və idarəetmənin riskləri
üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-) (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi
üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-) (insan resursları üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-)
(sahələr üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 49(-)
(sahələr üzrə, tədris ingilis dilində)


Sumqayıt Dövlət Universiteti


▶ Elektroenergetika Ə 49(-)
▶ Elektrik şəbəkə və sistemləri Ə 41(-)
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 43(-)
▶ Sənaye qurğuları və texnoloji Ə 46(60)
komplekslərin avtomatikası və elektrik intiqalı
▶ Sənaye qurğuları və texnoloji Ə 40(-)
komplekslərin avtomatikası və
elektrik intiqalı
▶ Yüksək gərginliklər texnikası və Ə 63(63) fizikası
▶ Sənaye istilik energetikası Ə 48(54)
▶ Texnoloji proseslərin və istehsalatın Ə 48(-)
avtomatlaşdırılması
▶ İnformatika Ə 55(-)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 58(-)
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 57(-)
▶ Əsas üzvi sintezin kimyası və Ə 51(-)
texnologiyası
▶ Polimerlərin kimyəvi texnologiyası Ə 53(-)
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 52(-)
ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 56(-)
▶ Gömrük işi Ə 52(-)
▶ İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 60(-)
audit
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 52(-)
▶ Turizmin iqtisadiyyatı Ə 52(-)
▶ İnnovasiyaların və layihələrin idarə Ə 54(-)
olunması
▶ Menecment (sahələr üzrə) Ə 54(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 57(-)
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 55(-)
metodika və metodologiyası
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 59(72)
▶ Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 59(72)
metodologiyası
▶ Riyazi analiz Ə 59(-)
▶ Diferensial tənliklər Ə 63(66)
▶ Hesablama riyaziyyatı Ə 58(-)
▶ Optimallaşdırma və optimal idarəetmə Ə 55(-)
▶ Fizika fənninin tədrisi metodikası və Ə 55(66)
metodologiyası
▶ Yarımkeçiricilər fizikası Ə 55(-)
▶ İstilik fizikası və molekulyar fizika Ə 54(-)
▶ Atom və molekul fizikası Ə 55(-)
▶ Yarımkeçirici cihazlar və Ə 48(-)
mikroelektronika
▶ Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 51(-)
metodologiyası
▶ Qeyri-üzvi kimya Ə 51(60)
▶ Üzvi kimya Ə 49(61)
▶ Fiziki kimya Ə 50(-)
▶ Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası Ə 60(60)
▶ Elektrokimya Ə 53(-)
▶ Neft kimyası Ə 57(61)
▶ Biologiya fənninin tədrisi metodikası Ə 52(-)
və metodologiyası
▶ Mıkologiya Ə 59(59)
▶ Mikrobiologiya Ə 62(62)
▶ Genetika Ə 62(63)
▶ Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 55(-)
və metodologiyası
▶ İqtisadi və sosial coğrafiya Ə 63(63)
▶ Azərbaycanın fiziki coğrafiyası Ə 63(63)
▶ Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 50(-)
tədrisi metodikası və metodologiyası
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa ölkələri Ə 72(72)
ədəbiyyatı)
▶ Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 57(-)
▶ Azərbaycan dili Ə 51(-)
▶ Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə) Ə 50(-)
▶ İdarəetmənin sosiologiyası Ə 60(-)
▶ Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 52(72)
metodologiyası
▶ Azərbaycanın qədim və orta əsrlər Ə 52(-) tarixi
▶ Avropa və Amerikanın yeni və ən Ə 51 (67) yeni tarixi
▶ Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi Ə 52(-)
▶ Ümumi psixologiya Ə 59(61)

turkiyede tehsil


Mingəçevir Dövlət Universiteti


▶ Elektroenergetika Ə 57(62)
▶ İstilik elektrik stansiyaları Ə 40(59)
▶ Yol hərəkətinin təşkili və Ə 40(-)
təhlükəsizliyi
▶ İnformatika fənninin tədrisi Ə 53(63)
metodikası və metodologiyası
▶ İnformasiya işlənməsinin və Ə 60(67)
idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii Ə 54(-) ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 50(-)
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 49(-)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
▶ Regional idarəetmə Ə 50(-)
▶ İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 50(-)
metodologiyası
▶ Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 50(66)
metodologiyası
▶ Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 52(-)
tədrisi metodikası və metodologiyası
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 45(-)
metodologiyası (ingilis dili üzrə)


Lənkəran Dövlət Universiteti


▶ İnformatika fənninin tədrisi Ə 44(-)
metodikası və metodologiyası
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 48(64)
▶ Ətraf mühitin mühafizə metodları və Ə 47(58)
bərpası
▶ Meşə quruluşu Ə 30(40)
▶ Qida təhlükəsizliyi Ə 40(46)
▶ Turizm və sosial-mədəni servis Ə 46(-)
xidməti
▶ İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 51 (-) audit
▶ Maliyyə menecmenti Ə 49(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-)
▶ İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 45(-)
metodologiyası
▶ Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin Ə 42(-)
metodika və metodologiyası
▶ Təhsildə qiymətləndirmə və Ə 53(-)
monitorinq
▶ Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 48(68)
metodologiyası
▶ Kimya fənninin tədrisi metodikası və Ə 40(-)
metodologiyası
▶ Biologiya fənninin tədrisi metodikası Ə 43(-)
və metodologiyası
▶ Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 44(-) və metodologiyası
▶ Aqrokımya Ə 39(48)
▶ Meyvəçilik Ə 33(33)
▶ Baytar-sanitar ekspertizası Ə 30(34)
▶ Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 45(-)
tədrisi metodikası və metodologiyası
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 44(-)
metodologiyası (ingilis dili üzrə)
▶ Tarix fənninin tədrisi metodikası və Ə 45(68)
metodologiyası
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 46(-)
(aqrobiznes)


Azərbaycan Kooperasiya Universiteti


▶ Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi Ə 59(59)
▶ Qida təhlükəsizliyi Ə 51(51)
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının Ə 50(50)
texnologiyası
▶ İstehlak mallarının keyfiyyət Ə 50(-)
ekspertizası
▶ Gömrük ekspertizası Ə 53(-)
▶ Metrologiya və metroloji təminat Ə 41(-)
▶ Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma Ə 40(-)
(sahələr üzrə)
▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 47(-)
▶ Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit Ə 49(-)
münasibətləri
▶ Xidmət sferasında mühasibat uçotu və Ə 48(-) audit (tədris Azərbaycan dilində)
▶ Bank işi (tədris Azərbaycan dilində) Ə 46(-)
▶ Sığorta işinin təşkili (tədris Ə 46(-)
Azərbaycan dilində)
▶ Maliyyə nəzarəti və audit (tədris Ə 53(-)
Azərbaycan dilində)
▶ Maliyyə bazarları (tədris Azərbaycan Ə 46(-)
dilində)
▶ İqtisadi nəzəriyyə (tədris Azərbaycan Ə 46(-) dilində)
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədris Ə 50(-)
Azərbaycan dilində)
▶ Aqrar sahənin iqtisadiyyatı (tədris Ə 46(-)
Azərbaycan dilində)
▶ Turizmin iqtisadiyyatı (tədris Ə 45(-)
Azərbaycan dilində)
▶ Müəssisənin iqtisadiyyatı Ə 47(-)
▶ İstehsalat və xidmət sahələrinin Ə 48(-)
iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
▶ Menecment (ticarət sahəsi üzrə) Ə 47(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
▶ Dövlət qulluğunun təşkili və idarə Ə 48(-)
edilməsi
▶ Regional idarəetmə Ə 48(-)
▶ İqtisadi və sosial coğrafiya Ə 60(60)
▶ Tərcümə (ingilis dili, tədris Ə 50(-)
Azərbaycan dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-) (bank və sığortanın idarə edilməsi
üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(beynəlxalq biznes üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-)
(insan resurslarının idarə olunması)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
(layihələrin idarə edilməsi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-)
(maliyyə üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(marketinq üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(menecment üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-)
(mühasibat uçotu üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 49(-)
(mühəndislik və idarəetmənin riskləri
üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 49(-)
(qiymətli kağızlar bazarı)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
(turizm və otelçiliyin idarə edilməsi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-) (ümumi təyinatlı)


Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu


▶ Dinlərin tarixi Ə 50(-)
▶ Dinin sosiologiyası Ə 50(-)
▶ İslamşünaslıq Ə 50(54)
▶ Dinin psixologiyası Ə 50(50)

turkiyede tehsil


“Azərbaycan ” Universiteti


▶ İqtisadi fəaliyyətin riyazi və Ə 52(-)
informasiya təminatı
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 57(-)
▶ Bank işi Ə 49(-)
▶ Vergi və vergiqoyma Ə 50(-)
▶ İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 49(-)
▶ Turizmin iqtisadiyyatı Ə 48(-)
▶ Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-)
▶ Azərbaycan dili Ə 50(-)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (Amerika Ə 50(-)
ədəbiyyatı)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (ingilis ədəbiyyatı) Ə 50(-)
▶ Dilşünaslıq (ingilis dili) Ə 50(-)
▶ Həyat fəaliyyətinin müxtəlif Ə 67(67)
sahələrində sosial iş
▶ Gənclərlə iş Ə 56(67)
▶ Tərcümə (ingilis dili) Ə 50(-)
▶ Azərbaycanın qədim və orta əsrlər Ə 52(-)
tarixi
▶ Azərbaycanın yem və ən yeni tarixi Ə 55(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
(maliyyə sahəsi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-)
(marketinq üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51 (-)
(vergi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-)
(mühasibat uçotu üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
(menecment üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(maliyyə sahəsi üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-) (marketinq üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(vergi üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 49(-)
(mühasibat uçotu üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-) (menecment üzrə, tədris ingilis dilində)


Qərbi Kaspi Universiteti


▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 54(69)
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 51(-)
▶ Tətbiqi proqram təminatı Ə 51 (-)
▶ Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi Ə 61 (61)
▶ Səyahət agentliyi və turoperator Ə 43(-)
▶ Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq Ə 67(67)
▶ Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit Ə 46(-)
münasibətləri
▶ Maliyyə nəzarəti və audit Ə 52(-)
▶ İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 49(-)
▶ İnnovasiyaların və layihələrin idarə Ə 52(-)
olunması
▶ Menecment (intellektual şəhər Ə 48(-) sisteminin menecmenti, informasiya sisteminin menecmenti və rəqəmsal innovasiyalar, təhsilin təşkili və idarə olunması)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (Amerika və Ə 50(-) Böyük Britaniya ədəbiyyatı)
▶ Dilşünaslıq (ingilis dili) Ə 50(-)
▶ Qafqaz xalqlarının tarixi Ə 50(-)
▶ Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya Ə 50(-)
▶ Beynəlxalq münasibətlər və Ə 50(-)
diplomatiya
▶ Sosial psixologiya Ə 59(60)
▶ Klinik psixologiya (psixoanaliz) Ə 61(61)
▶ Hüquq psixologiyası Ə 62(62)
▶ Dizayn və texniki estetika Ə 37(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(tədris ingilis dilində)


Xəzər Universiteti


▶ Neft və qaz yataqlarının işlənməsi Ə 77(77)
(tədris ingilis dilində)
▶ Elektron cihazlar və qurğular (tədris Ə 40(61)
ingilis dilində)
▶ Elektronika və avtomatika (tədris Ə 40(61)
ingilis dilində)
▶ Kompüter sistemlərinin və Ə 69(69)
şəbəkələrinin proqram təminatı (tədris
ingilis dilində)
▶ İnformatika (tədris ingilis dilində) Ə 72(72)
▶ Kompüter mühəndisliyi (tədris ingilis Ə 69(69)
dilində)
▶ Maliyyə menecmenti (tədris ingilis Ə 48(-)
dilində)
▶ İqtisadi nəzəriyyə (tədris ingilis Ə 45(-)
dilində)
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (tədris Ə 47(79)
ingilis dilində)
▶ Menecment (təhsilin təşkili və idarə Ə 45(-)
olunması, tədris ingilis dilində)
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 59(69)
▶ Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-)
▶ Azərbaycan dili Ə 50(-)
▶ Dilşünaslıq (ingilis dili üzrə, tədris Ə 50(71)
ingilis dilində)
▶ Tərcümə (ingilis dili üzrə, tədris Ə 66(66)
ingilis dilində)
▶ Dünya siyasi prosesləri (tədris ingilis Ə 50(91)
dilində)
▶ Konfliktologiya (tədris ingilis dilində) Ə 50(71)
▶ Regionşünaslıq (regionlar üzrə, tədris Ə 53(69)
ingilis dilində)
▶ Beynəlxalq münasibətlər və Ə 50(72)
diplomatiya (tədris ingilis dilində)
▶ Beynəlxalq münasibətlər tarixi və Ə 50(80)
nəzəriyyəsi (tədris ingilis dilində)
▶ Ümumi psixologiya Ə 67(67)
▶ Ümumi psixologiya (tədris ingilis Ə 50(-)
dilində)
▶ Klinik psixologiya Ə 63(63)
▶ Klinik psixologiya (tədris ingilis Ə 50(-)
dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 55(-) (maliyyə üzrə)
71
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 53(-)
(mühasibat uçotu üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
(turizm və otelçiliyin idarə edilməsi üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(marketinq üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
(ümumi təyinatlı)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
(maliyyə üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
(mühasibat uçotu üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-) (turizm və otelçiliyin idarə edilməsi üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-) (ümumi təyinatlı, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-) (layihələrin idarə edilməsi üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-) (menecment üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 45(-)
(mediasiya üzrə, tədris ingilis dilində)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 54(-)
(marketinq üzrə, tədris ingilis dilində)

turkiyede tehsil


Bakı Avrasiya Universiteti


▶ İqtisadi kibernetika Ə 51(-)
▶ İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Ə 49(-)
▶ Makroiqtisadi siyasət Ə 48(-)
▶ Turizmin iqtisadiyyatı (İtaliya Ə 48(-)
Respublikasının Genuya Universiteti ilə birgə proqram əsasında ikili diplom layihəsi)
▶ Biznes inzibatçılığı Ə 48(-)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (Avropa Ə 50(-)
ədəbiyyatı)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (türk xalqlarının Ə 50(-)
ədəbiyyatı)
▶ Ədəbiyyatşünaslıq (dünya ədəbiyyatı) Ə 50(-)
▶ Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-)
▶ Azərbaycan dili Ə 50(-)
▶ Dilşünaslıq (ümumi dilçilik) Ə 50(-)
▶ Dilşünaslıq (ingilis dili) Ə 50(-)
▶ Tərcümə (ingilis dili) Ə 50(-)
▶ Regionşünaslıq (ABŞ və Kanada) Ə 50(-)
▶ Regionşünaslıq (Avropa ölkələri) Ə 51(-)
▶ Beynəlxalq münasibətlər və Ə 53(-)
diplomatiya
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
(maliyyə üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
(audit üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
(mühasibat uçotu üzrə)


Bakı Qızlar Universiteti


▶ İbtidai sinifdə tədrisin metodika və Ə 50(-)
metodologiyası
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 53(-)


“Odlar Yurdu ” Universiteti


▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 54(64)
▶ Kompüter mühəndisliyi Ə 43(-)
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 51(72)
▶ İdarəetmədə informasiya sistemləri Ə 42(-)
▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 49(-)
▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 45(-)
▶ Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit Ə 50(-) münasibətləri
▶ Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit Ə 46(-) münasibətləri
▶ Bank ışı Ə 52(-)
▶ Bank ışı Ə 46(-)
▶ Maliyyə nəzarəti və audit Ə 52(-)
▶ Maliyyə nəzarəti və audit Ə 46(-)
▶ Menecment (təhsil, turizm, səhiyyə, Ə 51(-)
ümumi menecment)
▶ Marketinq (təhsil, turizm, səhiyyə) Ə 48(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
(beynəlxalq biznes üzrə)
▶ Mikrobiologiya Ə 56(57)
▶ Azərbaycan ədəbiyyatı Ə 50(-)
▶ Azərbaycan dili Ə 50(-)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 47(-)
metodologiyası (ingilis dili üzrə)
▶ Xarici dilin tədrisi metodikası və Ə 40(-) metodologiyası (ingilis dili üzrə)
▶ Ümumi psixologiya Ə 57(61)
▶ Klinik psixologiya Ə 58(60)
▶ Pedaqoji psixologiya Ə 56(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(beynəlxalq maliyyə və valyuta-kredit münasibətləri)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51 (-)
(bank işi)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
(maliyyə nəzarəti və audit)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
(təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-) (marketinq üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
(beynəlxalq biznes üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 51(-)
(idarəetmədə informasiya sistemləri
üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 50(-)
(turizm və otelçilık üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-)
(beynəlxalq maliyyə və valyuta-
kredit münasibətləri)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-) (bank işi)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-)
(maliyyə nəzarəti və audit)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 48(-)
(təhsil, turizm, səhiyyə, ümumi menecment üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 52(-)
(marketinq üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-)
(beynəlxalq biznes üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-)
(idarəetmədə informasiya sistemləri
üzrə)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 47(-)
(turizm və otelçilık üzrə)
▶ Dizayn (qrafıq dizayn, interyer üzrə Ə 30(-)
dizayner, geyim dizaynı)


Bakı Biznes Universiteti


▶ Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Ə 66(-)
▶ Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri Ə 69(-)
▶ İstehsal sferasında mühasibat uçotu və Ə 55(-)
audit
▶ Xidmət sferasında mühasibat uçotu və Ə 51(-)
audit
▶ Bank işi Ə 53(-)
▶ Vergi və vergiqoyma Ə 54(-)
▶ Maliyyə nəzarəti və audit Ə 60(-)
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 53(-)
▶ Turizmin iqtisadiyyatı Ə 54(-)
▶ Heyətin idarə edilməsi Ə 53(-)
▶ Menecment (istehsal sahəsi üzrə) Ə 52(-)
▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 59(-)
▶ Dövlət strukturlarında menecment Ə 57(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 57(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 57(-)
▶ Biznesin təşkili və idarə edilməsi Ə 62(-)
(tədris ingilis dilində)


“Naxçıvan ” Universiteti (Naxçıvan şəhəri)


▶ Bank işi Ə 49(-)
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 49(-)
▶ Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi Ə 56(-)
▶ Riyaziyyatın tədrisi metodikası və Ə 55(-)
metodologiyası
▶ Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası Ə 43(-) və metodologiyası
▶ Azərbaycan dili və ədəbiyyatının Ə 46(-)
tədrisi metodikası və metodologiyası
▶ Xarici dılm tədrisi metodikası və Ə 44(-)
metodologiyası (ingilis dili)
▶ İslamşünaslıq Ə 50(-)
▶ Dinin fəlsəfəsi Ə 50(-)


Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası


▶ Xidmət sferasında mühasibat uçotu və Ə 5 8(-) audit
▶ Maliyyə bazarları Ə 54(-)
▶ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Ə 51(-)
▶ Qiymətləndirmə Ə 48(-)
▶ Turizmin iqtisadiyyatı Ə 49(-)


Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası


▶ Cinayət hüququ, cinayət prosesi, Ə 50(-) kriminalistika və məhkəmə ekspertizası


Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası


▶ Fövqəladə hallarda texnoloji Ə 69(69)
proseslərin təhlükəsizliyi
▶ Fövqəladə halların idarə olunması Ə 73(73)
▶ Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi Ə 69(69)

turkiyede tehsil

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button